« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Stanovení počtu členů OVK pro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby- OVK.PDF
2Y
<br> Vdi dopis zna(ky / ze dne
<br> OBECNI URAD DOUBRAVICE
U Dvora Krdlov6 nad Labem,kraj Krdlov6hradeckri,wwwdoubravice,cz
<br> I_l
<br> __l
<br> Yyiizuje / linka Doubravice dne
<br> Val65ek 25.3.2019
<br> VEc: stanoveni minimflniho poitu ilenfl OVK
1
<br> Dle zikonat,<.> 6212003 Sb <.>,o volb6ch do Evropsk6ho parlamentu a o zmdnd ndkterych zhkoni,ve znEni
pozddjSich piedpisri,a vyhl65ky d.40912003 Sb.stanovuji minim6lni podet dlenri okrskov6 volebni komise
v obci Doubravice na 5 dlenri a zapisovatele pro volby do Evropsk6ho parlamentu konan6 ve dnech
24.a25.5.kvdtna 2019 <.>
<br> OE
<br> MiloS Val65ek - as7 r:$*+os ao 7se
<br> NaSe znadka
<br> Obec Doubravice,544 51 Doubravice L55
e'mail; obec.doubravice@seznam.cz,telefon,+420 499 V97 129,mobil +42O 604 2O7 857
<br> datovd schrdnka,efEbeny,iislo ridtu; oz7VgoTooV/O300,bankovnf spojenf: ison nvrir Kriilovd n.L <.>
IC,00580759,DlCt C200580759

Načteno

edesky.cz/d/2829054


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz