« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Rozpočet obce Lesná na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Lesná na rok 2019
Obec Lesná,I�O: 00378020
<br> Rozpo�et obce na rok 2019 (v K�) - p�íjmy
XXXX XXX Text Rozpo�et XXXX
<br> XXXX XXXX Da� z p�íjm� fyz.osob placená plátci 290 000,00
<br> 0000 1112 Da� z p�íjmu fyz.osob placená poplatníky 7 000,00
<br> 0000 1113 Da� z p�íjmu fyz.osob vybíraná srážkou 28 000,00
<br> 0000 1121 Da� z p�íjm� práv.osob 240 000,00
<br> 0000 1122 Da� z p�íjm� práv.osob za obce 65 800,00
<br> 0000 1211 Da� z p�idané hodnoty 620 000,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 42 000,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200,00
<br> 0000 1381 Da� z hazardních her 7 000,00
<br> 0000 1511 Da� z nemovitých v�cí 130 000,00
<br> 0000 4112 NI p�.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 65 400,00
<br> 0000 4116 Ost.NI p�.transfer.ze státního rozp.45 000,00
<br> 0000 4122 NI.p�.transf.od kraj� 50 000,00
<br> Sou�et za Para 0000 1 590 400,00
<br> 1019 2131 Ost.zem.a pot.�inn.a rozvoj/P�íjmy z pronájmu pozemk� 7 000,00
<br> Sou�et za Para 1019 7 000,00
<br> 1032 2111 Podpora ostatních produk�ních �inností/P�íjmy z poskytování služeb a výrobk� 200 000,00
<br> Sou�et za Para 1032 200 000,00
<br> 3399 2111 Zálež.kultury,církví a sd�l.prost�edk�/P�íjmy z poskytování služeb a výrobk� 2 000,00
<br> 3399 2132 Zálež.kultury,církví a sd�l.prost�edk�/P�íjmy z pronájmu ost.nem.v�cí a jejich �ástí 1 000,00
<br> Sou�et za Para 3399 3 000,00
<br> 6310 2141 P�íjmy a výdaje z úv�r.finan�.operací/P�íjmy z úrok� 1 300,00
<br> 6310 2142 P�íjmy a výdaje z úv�r.finan�.operací/P�íjmy z podíl� na zisku a dividend 15 000,00
<br> Sou�et za Para 6310 16 300,00
<br>
<br> Rozpo�et obce na rok 2019 (v K�) - výdaje
XXXX XXX Text Rozpo�et XXXX
<br> XXXX XXXX P�stební �innost/Nákup materiálu j.n.5 000,00
<br> 1031 5169 P�stební �innost/Nákup ostatních služeb 70 000,00
<br> Sou�et za Para 1031 75 000,00
<br> 1032 5169 Podpora ostatních produk�ních �inností/Nákup ostatních služeb 70 000,00
<br> Sou�et za Para 1032 70 000,00
<br> 1036 5169 Správa v lesním hospodá�ství/Nákup ostatních služeb 8 000,00
<br> Sou�et ...

Načteno

edesky.cz/d/2823555

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz