« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého na území JK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Formulář
Příloha č.3 opatření obecné povahy MŽP č.j.ENV/2019/xxx - MZP/2019/630/xxx
PŘEHLED O USMRCENÝCH JEDINCÍCH KORMORÁNA VELKÉHO
<br> - pro každého uloveného jedince vyplňte samostatný řádek
<br> Č.Datum odlovu Čas odlovu Místo odlovu
(název obce či k.ú.a název lokality <,>
<br> rybníka…)
<br> Název honitby Uživatel honitby Číslo kroužku
(byl-li pták
<br> takto označen)
Návrh opatření
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> Návrh
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.ENV/2019/xxx -
MZP/2019/630/xxx a oznámeným veřejnou vyhláškou dne xx.xx.2019 (dále jen „opatření
obecné povahy“) povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného
v § 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br> 1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 2/16
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp....
Veřejná vyhláška
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 25.února 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/267
č.j.: MZP/2019/630/405
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br> Adresát: všechny obce Jihočeského kraje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
(dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst.4 zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského
kraje <.>
<br> V návaznosti na termín platnosti původního opatření obecné povahy (č.j.92762/ENV/13-
4133/630/13 ze dne 23.12.2013,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.Důvodem pro povolení odchylného
postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany
(jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> V souladu s § 172 odst.4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,jehož
práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky,jež správní orgán využije jako podklad pro opatření obecné
povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění.Podle § 172 odst.5 správního řádu mohou dále
vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy souv...

Načteno

edesky.cz/d/2822467

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz