« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Tisová u Tachova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
Naše značka: SPU 112008/2019/Pše
Spisová značka: SP7674/2019-504204
<br> Vyřizuje.: Zdenka Pšenáková
Tel.: 727956755
ID DS: z49per3
E-mail: z.psenakova@spucr.cz
<br> Datum: 18.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších
předpisů,oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území TISOVÁ U TACHOVA
<br>
<br> Aktualizací BPEJ je zjištění změn půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků terénním
průzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám,jež charakterizují dosud stanovenou BPEJ.Aktualizací
se ověřují a upřesňují,a tím vymezují,nové hranice rozdílných BPEJ,popřípadě se mění číselný kód BPEJ <.>
Za aktualizaci se považuje též zjištění údajů o BPEJ u pozemků,kde BPEJ nebyly dříve určeny.Důvodem pro
aktualizaci je rovněž potřeba doplnění a upřesnění celostátní databáze <.>
Zhotovitelem aktualizace BPEJ je Státní pozemkový úřad,odbor půdní služby <.>
V celém katastrálním území se uskuteční terénní průzkum v rozsahu 351,51 ha zemědělské půdy <.>
Návrhy změn map BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz