« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - OZNÁMENÍ Aktualizace BPEJ v katastrálním území Tisová u Tachova - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
<br> Naše značka: SPU 112377/2019/Pše
Spisová značka: SP7674/2019-504204
<br> Vyřizuje.: Zdenka Pšenáková
Tel.: 727956755
ID DS: z49per3
E-mail: z.psenakova@spucr.cz
<br> Datum: 18.3.2019
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
Aktualizace BPEJ v katastrálním území Tisová u Tachova - pověření ke vstupu a vjezdu na
pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov (dále jen „pobočka“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a dle § 5 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o
charakteristice BPEJ a postupu pro jejich vedení a aktualizaci zahájil aktualizaci BPEJ v katastrálním území
Tisová u Tachova <.>
<br> Zpracovatelem aktualizace BPEJ v k.ú.Tisová u Tachova je Státní pozemkový úřad,odbor půdní služby <.>
<br> V souladu s ustanovením § 6 odst.9 zákona pověřuji pracovníka Státního pozemkového úřadu,odboru půdní
služby
<br>
Ing.Vladimíra Pešla
samostatného průzkumného pracovníka
<br>
po dobu provádění aktualizace BPEJ v k.ú.Tisová u Tachova vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat
činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní předpis jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti
prováděné pro aktualizaci BPEJ,mají právo na náhradu této újmy v penězích.Právo na náhradu majetkové
újmy ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz