« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 13.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 13.3.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 13.3.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Posouzení úpravy ujetého břehu u rybníka
<br> 4) Posouzení umístění vítacích cedulí
<br> 5) Vyhodnocení nabídek pronájmu majetku obce 6) Posouzení žádosti pana Julínka
<br> 7) Diskuse
<br> 8) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 (Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX je omluvena,příchod XX.XX),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX (omluvena - příchod XX:XX),XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: O
<br> Hosté: XXXXX XXXXXX,lng.XXXXXX XXXXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování,bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovatele zápisu Lucii Rohlovou a XXXXXXX Švajku.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.14/2019: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Lucii Rohlovou a XXXXXXX Svajku <.>
<br> Hlasování gro (Proti "Zdrzeli se Usnesení č.14/2019 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.1) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu
<br> nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.15/2019: Zastupitelstvo schvaluje program zastupitelstva <.>
<br> Hlasování gro "Proti 0Zdrzel| se Usnesení č.15/2019 bylo schváleno <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2818934

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz