« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SvlpZn: SZ_080859/2018/KUSK Cj.: 008362/2019/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK OBCÍ OKRESU RAKOVNÍK PRO
<br> ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI IČ: 47020504 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2018 bylo zahájeno dne 07.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 30.01.2019 " 20.1 1.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Husovo nám.255 269 01 Rakovník
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Bc.Anežka Vej ražková
<br> J iří Loskot — předseda XXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní opera...
výkaz FIN 2-12
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>,_,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU UZEMNICH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč.5 přesnost! na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sldio účetní jednotky :Svazek obcí okresu Rakovnik pro zajištění dopravní obsiužnosti Husovo náměstí 27 269 01 Rakovník
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> !— Schválený Rozpucg: ]— —F Výýedek od Paragraf Položka Te xt L mZpecet % po změnach % pocátku roku a b i 1 2 3 M 4121 Neinvestiční pňjaté tmnsfery od obci 4 255 790,00 99.57 4 253 790.00 99.87 4 253 195.00 nooo ' 4 zes 190,00 99,31 4 zes 790,00 99,87 4 253 195.00 000 ** ] _.' 4 268 mano 99.57 4 258 790.00 99.57 4 25319590 6310 1T1 \ Prljmy : úmků (část) 2 000.00 53.27 2 000.09 63.27 1 255132 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních operaci : 000,00 63,27 2 000,00 63,27 1 255,32 631 “ obecné pňíi'ny & Výdaje :: ňnančních aparací 2 000,00 53,27 2 00090 53.27 1 265,32 WMV celkem: * 4 270 790ml 99.35l 4 270 790101 99.as| ;_ 4 264 45%
<br> strana 1.1
<br> ll.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> | Schválený Rozpočet.\ rozpočet % po změnách % Paragraf Polozka Text
<br> Výsledek od počátku roku
<br> & 0 L 1 2
<br> 2293 5161 Poštovní služby 5 000.00 0.00 5 000,00 0,00 0,00; 2253 5158 Zpracxlat & služby souvis.s info:-mj komunik.technologíemi 50 000,00 65,11 50 000,00 65,11 32 55351,2293 5169 Nákup ostatních služeb 30 000.00 0.00 30 000,00 0.00 0.00 “ží—5775— Pohoštění 15 000,00 10,54 15 000.00 10.54 1 531,00 2293 5193 ' Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 500 000,00 50,59 4 489 885,00 80,77 3 626 388,54 2293 5323 Neinvestřčni transfery krajům 340 00000 97.58 350 115.00 94.76 331 763.00I 2298 ' Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 4 940 000,00 00,02 4 940 000,00 80,02 3 992 205,00 229 '“ „ Ostatní činnost & nešpociňkovaná výdaje v dopravě 4 940 000,00 80,82 4 940 000.00 80.82 3 „992 21%) 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 47,34 8 000,00 47,34 2 040,43.6310,|' Obe...
Tabulky
TABULKA &.4
<br> ObechSO : Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Okres : Rakovník
<br> Komentář k roku 2018:
<br> (stručné zhodnocení finančního hospodaření,neplanovane výrazné příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu,podstatné položky na podrozvahových účtech,zapojení mimorozpočtových zdrojů)
<br> Svazek hos-podařil dle schváleného rozpočtu.Žádné mimořádné výdaje nenastaly.Svazek nemá hospodářskou činnost.Žádný úvěr nebyl pořízen <.>
<br> Vypracoval: Valerová Kontroloval: Loskot Datum: 29.1.2019 (příjmení,telefon.podpis) (příjmení,telefon,podpis) 724 515 949 603 596 102
<br> L'fL
rozvaha
R 0 Z V A H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Svazek obci okresu Rakovnik pro zajišténl dopravni obslužnosti; IČO 47020504; Husovo namesti 27,269 01 Rakovník Právnl forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2131 B (v Kč.s přesnosti na dvě desetinná mista) Okamžik sestaveni: 27.1.2019 v 14:18
<br> 1 l 2 i 3.4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BÉŽNÉ É BRUTFO \ KOREKCE : NETTO MINUL A K T I VA C E L K E M 2 849 172.063 35 872,50 2 813 300.35 2 229 400,47 A.Stálá aktiva 35 372,50“ 35 372.50 0.00 0.00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 6 371,00 6 371,00 0,00 0.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 \ \ 2.Software 013 \ i _ 3.Ocenítelná práva 014 : ' 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 s 371_00 5 371,00 l 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 \ ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ' 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 : | Il.Dlouhodobý hmotný majetek 29 501.50il 29 501,60 0,00 0,00 1.Pozemky 031 i i 2.Kultumš předměty 032 ' 3.Stavby 021 T 4.Samostatné hmotmovtté věci a soubory hrnot.movitých věci 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 ' E.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 29 501,50i 29 501_50 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetok 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 f 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 \ 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetok 0,00 0,00 0,00Š 0,00 1.Majetkové tio-sti v osobách :: rozhodujícím vlivem 061.\ 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vtivem 062 i Ě \ 3.Dluhová cenné papíry držené do splamosti 053 l i \ 4.Dlouhodobé půjčky 067 ' \ i s.Termínované vklady dlouhodobé osa \ “* 5.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 059 \ : ?.Poňzovsný dlouhodobý finanční majetek 043 \ 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ! IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návrat...
příloha k rozvaze
P Ří L 0 H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Svazek obcí okresu Rakovnik pro zajištění dopravni obslužnosti: IČO á702G5041 Husovo náměstí 27,269 01 Rakovník Svazek obci Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2018 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 20.1.2019 v 11:36
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní iednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazeni nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetnl závěrky nenastala <.>
<br> A.3.Informace podle 5 ? odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisice Kč.Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
<br> se přenese do Rozvahy.kde jsou také ostatní ;ednotlivé položky negprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnavaii na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vznikle zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.Teprve potom se výkaz sestaví & vytvoří součtové řádky <.>
<br> U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtůmz377 nebo 378 <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBI j.<.>,_ x_Íá—á—L—.<.> <.>,<,> Clslo Nazev \ SU BEŽNE MINULE PJ.Majetek : zavazky učetnr jednotky i :: 944,00| 3 944,00 L 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 E | __j 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek \ 902 3 944_ooí 3 944_00i 3.Vyřazené pohledávky í sos ! |
<br> 4.Vyřazené závazky
<br> 5.Ostatní majetek ' 9091
<br> P.II.Krátk.podm.poh|.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů Í 0,003 0,00 ?.Krátkpodmpohledávkyz předňnancování trans...
Návrh závěrečného účtu a další přílohy
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu
<br> obslužnosti za rok 2018
<br> Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník schválen na jednání Valné hromady,schodkový <.>
<br> Plánované rozpočtové příjmy činily Kč 4 270 790,00 <,>
<br> Rakovník 20.3.2019
<br> plánované výdaje činily
<br> Rakovník pro zajištění dopravní
<br> pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 byl dne 12.12.2017 v Rakovníku,a byl sestaven jako
<br> Kč 4 946 000,00 a rozdíl ve výši Kč 675 210,00 byl kryt ze zůstatku na bankovním účtu <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů
<br> Plánované příjmy svazku činily 4 270 790,00 Kč.Skutečně Části činilo 4 264 460,32 Kč,což je 99,85%.Příj
<br> obcí a úroky.Svazek v roce 2018 neobdržel žádné dotac
<br> Plánované výdaje svazku činily 4 946 000,00 Kč.Skutečně Částí činilo 3 995 125,43 KČ,což je 80,77% <.>
<br> € <.>
<br> plnění rozpočtu v příjmové my tvořily především členské příspěvky
<br> plnění rozpočtu ve výdajové Výdajová část v roce 2018 zaznamenala
<br> rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem.V roce 2018 se podařilo snížit výdaje na zajištění dopravní obslužnosti,proto nebyla vyčerpána plánovaná částka <.>
<br> Během roku 2018 nebylo nutno schvalovat rozpočtové opatření <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2018 <.>
<br> Příjmy Třída Skulečnosi 33:33; "fa Rozpočet upravený % Rozdíl 2 NEDANOVĚ PŘÍJMY 1265.32 2000.00 63.27 2000.00 63.27 734.68 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 426319500 426879000 99.87 426879000 99.87 5595.00 C E |.K E M P Ř ÍJ M Y 426446032 427079000 99.85 427079000 99.85 6329.68 Výdaje Rozpočet Rozpočet.Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 399512543 494600000 507? 494600000 6077...

Načteno

edesky.cz/d/2816668

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz