« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 6. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 19.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření
Obecní úřad KEO-W 1.11.273 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 9.3.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.2
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXX dne: X.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 4112 0,00 65 400,00 65 400,0000000000 Neinv.přij.transfery ze st.XXX *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
0,00 65 400,00 65 400,00
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 5XXX 2 000,00 1 000,00 3 000,00XXXX3632 BĚŽNÉ VÝDAJE *
<br> * VÝDAJE - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
2 000,00 1 000,00 3 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 8115 -636 935,75 -64 400,00 -701 335,75XXXXXXXX Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec*
<br> * FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
-636 935,75 -64 400,00 -701 335,75
<br>
2019-03-19T18:59:18+0100
XXXX XXXXXXXXXX
Zápis
Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
<br> Zápis z 6.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne
<br> 19.3.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/29/2019
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Projednání rozpočtového opatření č.2
<br> 4.Projednání postupu obnovy lesů obce Třešovice
<br> 5.Projednání nabídky na ořez vrb na obecních pozemcích obce Třešovice
<br> 6.Volby do EP – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a jmenování
<br> zapisovatele okrskové volební komise
<br> 7.Ostatní
<br> 8.Diskuze
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXXX a XXXXXXXX XXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usnesení č.5/19 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrželo se : 0
<br> 3.Projednání rozpočtového opatření č.2
<br> Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatření č.2,které je nedílnou součástí
<br> tohoto zápisu <.>
<br> Usnesení č.6/19 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrželo se : 0
<br>
<br> Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
<br> 4.Projednání postupu obnovy lesů obce Třešov...

Načteno

edesky.cz/d/2811601

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz