« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - bytovýdům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BytovyDum.pdf 336,85 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŽP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/1099/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 07.12.2015
Č.j.: UMO5/1222/2015
<br> CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
<br> USNESENÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako příslušný správní orgán
vydal dne 02.12.2015,pod č.j.: UMO5/1197/2015 veřejnou vyhlášku,které se týká:
Novostavba bytového domu: 2x bytový dům Křimice,BD č.2
Plzeň,Křimice,Žitná
Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v textu Stavba obsahuje: na straně
první a to tak,ţe text zřejmé nesprávnosti:
"SO 01 - novostavba bytového domu o 12 bytových jednotkách 4+k.k."
opravuje textem:
"SO 01 – novostavba bytového domu o 12 bytových jednotkách (6 bytů 3 + k.k <.>,6 bytů 4 +
k.k.)"
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
Odůvodnění:
V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost,která se netýkala
výroku rozhodnutí.Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil <.>
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa veřejného statku města Plzně,oddělení veřejného osvětlení,XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX <,>
Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,Správa ţelezniční dopravní cesty,s.o <.>,Oblastní
ředitelství Plzeň,Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Vasyl Kozak,XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ondřej
Brousil,XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Václava Kučerová,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXX,Miroslav
Tintschl,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,Dušan Blaţek,Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,Petr
Procházka,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Bc <.>
XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Bc.XXX XXXXXXX
<br> Č.j.UMOX/XXXX/XXXX
<br> str.2
<br> Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník,který jím můţe
být přímo dotčen.Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu
města Plzně,Odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.Podle § 76 odst.5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek <.>
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné <.>
<br> XXXX XXXXX
referent odboru výstavby,dopravy a ŢP
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"
<br> Obdrží:
účastníci (dodejky)
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,IDDS: xit2pwd
sídlo: Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
Správa veřejného statku města Plzně,oddělení veřejného osvětlení,IDDS: 2hnk7u2
sídlo: Klatovská třída č.p.348/10,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXX,Revoluční č.p.XXX/XX,Lobzy,312 00 Plzeň 12
XXXXXXXXX XXXXXX,Vochov č.p.XXX,XXX XX Nýřany
Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,IDDS: uccchjm
sídlo: Dláţděná č.p.1003/7,Nové Město,110 00 Praha 1
Správa ţelezniční dopravní cesty,s.o <.>,Oblastní ředitelství Plzeň,IDDS: uccchjm
sídlo: Sušická 23,326 00 Plzeň 26
Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,IDDS: emasm79
sídlo: Jagellonská č.p.493/5,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Vasyl Kozak,Ţitná č.p.483/40,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Václava Kučerová,Ţitná č.p.463/34,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXX,Učňovská č.p.XXX/X,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Učňovská č.p.XXX/X,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXXX XXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Dušan Blaţek,Ţitná č.p.464/36,Křimice,322 00 Plzeň 22
<br> Č.j.UMO5/1222...

Načteno

edesky.cz/d/280912

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz