« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Vysokoškolská,NN3640-opatření obecné povahy-ABCD Studio-ČZU-V7a,V13,IS5-125/18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan19030810030.pdf
LEGENDA
<br> &
<br> PŘECHOD VNĚ AREALU ČZU VODOROVNÉ OOPRAVNI ZNAČENI
<br> POZNÁMKIE
<br> PODROBNÉ ŘEŠENÍ INFORNAčNch
<br> TABULI,DOPRAVNÍCH
<br> PŘECHODU VIZ SAMOSTATNA CAST PROJEKTOVĚ DOKUMENTACE D.3.1
<br> ČTU A KOMUNIKACE
<br> DOPRAVNÍ SMĚROVĚ ZNAČENÍ VNĚ AREÁLU ČZU (iS5)
<br> ZNAČEK A
<br> REVIZE č.:
<br> 01 IDATUM:
<br> ZWWZDIS
<br> POPIS: ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKU PČR A onažP PRAHY &
<br> :|:O =.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (BPV)
<br> Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio,s.r.o <.>
<br> Ing: Pavel HRDGT VYFRACOVAL:
<br> AUTORIZACE: č.ZAKÁZKY: 10031 PARE: DA'FUM: 01/05/2010 MĚŘÍTKO: 1:200 FORMAT: m4 GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ABCD
<br> STUDIO
<br> prahnu : pand-I mh
<br> ABCD Studio,s.r.o <.>,Daňkova mama
<br> Ing.XXXXX XXXXX XXX XX Praha X Tel: +XXX XXX XXX XXX zonPovšnNA OSOBA GP: ABCD Studio,s.r.o <.>,Pařikuva aroma lng.XXXXX XXXXX XXX XX Praha X,Tei: +XXX XXX XXX XXX VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI: ABCD Studio,s.r.o <.>,Pařikova 910111.:
<br> 190 00 Praha 9.Tel: +420 506 475 414 ABCD Studio,s.r.o.<.> Pařicm 91mm
<br> l_llg.HIIE ZEMAN 190 00 Praha 91sz +420 606 475 474 INVESTOR:,ČEKÁ ZEMĚDĚLSKA UNIVERZITA v PRAZE
<br> Kamýd<á129,165 21 Praha 6 - Suchdol
<br> Šl'UPEÍI :
<br> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> STAVBA:,„,„ „ DOPRAVNI ZNACENI A PRECHODY VNE
<br> AREÁLU čzu,KAMÝCKÁ 129 — PRAHA 6 ČÁST DOKUMENTACE: &,čÁsrT: SITUACE STAVBY C.NAZEV WKRESU; č.kaesu: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÚ 1 <.>
<br> %
<br> /
<br>._1_ f: <.>,<,> ;
<br> (71 fax:—.<.> <.>,)Č <,>
<br> Příloha sprsu c <.>,<.> MCPB “TL/3.20 č f/QWJ Vyznačií: lng.Radek POiáí-I,referent ODŽP
<br> & <.>
<br> &% DOPRA wir-ro ZNAČENÍ
<br> oz NÁHLED ROZMĚR Wa |||||||| 5.4.51“ %
<br> Hranice území ČZU
<br> :
<br> Stávající zpevněné plochy Stávající objekty
<br> REVIZE č.:
<br> 01 lDATUM:
<br> 20/95/2018
<br> POPIS:
<br> ZAPRACOVANI POZADAVKO PČR A ODaŽP PRAHY 5
<br> io :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (BPV)
<br> Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studia,-s.r.o <.>
<br> AUTORIZACE:
<br> č.ZAKÁZKY; 15-024 P...
scan19030810020.pdf
V8 KOLEJ EFG ('35) sro |“
<br> A <.>
<br> Umístění na stávající sloupek VO č.617795
<br> LLG—M
<br> Hranice územi ČZU _ Stávající zpevněné plochy
<br> ]: Stávající objekty
<br> ? Sloupy veřejného osvětlení
<br> REVIZE č.<.> 01 IDATUM: 20/00/2018
<br> POPIS: ZAPRAEOVANI POZADAVKů PCR A GDaZP PRAHY 6
<br> A0 :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (BPV)
<br> Tato dokumentace je duševním vlasmictvim ABCD Studio,s.r.o <.>
<br> AUTORIZACE: č.ZAKÁZKY: 10-024 PARÉ: DATUM: 01/05/2010 MĚŘÍTKO: 1: 500 PDRNÁT: A4
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ABCD STUDIO A
<br> prmekw & pavcleaí slaven
<br> ABCD Studio,s.r.u <.>,Pařikm/a 910! lla
<br> lng.XXXXX XXXXX XXX XX Praha X,Tel: +XXX XXX XXX XXX ZODPOVĚDNÁ ososA GP: ABCD Studio,s.r.o <.>,Pařikova eau/na Ing.XXXXX XXXXX XXX XX Praha X,Tel: +XXX XXX XXX XXX VEDOUCÍ PROJEKTANT čÁsn: KAP ATEuER,s.r.o,Prusíkova 2577/15 Pavel Šrw,aut.tech.155 00 Praha 5,Tel: +420 474 652 962 VYPRACGVAL: KAP ATELIER,s.r.o,Prusíkova 2577/16 Ing.Marie Rysknvá 155 00 Praha 5.Tel: +420 474 552 962 INVESTDR:
<br> ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNNERzrrA v PRAZE Kamýcká 129,165 21 Praha 6 - Suchdol
<br> STUPEN:
<br> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> STAVBA:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A PŘECHODY VNĚ AREÁLU čzu,KAMÝCKÁ 129 - PRAHA 6
<br> ČÁsr DOKUMENTACE: &.čÁsn: CTU A KOMUNIKACE D.3.1.NÁZEV VÝKRESU: č.VÝKRESIJ:
<br> Situace - detail V8 3.6 <.>
<br> V1 (ISS) l
<br> Umístěné do zelené plochy dostatečně před značkou (přechod/hlavní)
<br> Ill
<br> LEGENDA:
<br> Hranice území ČZU Stávající zpevněné plochy
<br> :] Slávajlci obiekty
<br> Sloupy veřejného osvětlení
<br> 09780
<br> REVIZE č.<.> 01 IDATUM: 20/08/2010
<br> POPIS: ZAPRAcovÁNÍ POZADAVKů PČR A DDažP PRAHY 6
<br> ili : (BPV)
<br> Tato dokumentace je duševním vlastnim/im ABCD Studio,s.r.o <.>
<br> AUTORIZACE: č.ZAKÁZK1/: 104124 PARE: DATUM: 01/06/2018 MÉŘÍTKD: 1:500 FORMAT: A4 GENERÁLNÍ PROJEKTANT: D ABC V projeiuy ;: povolen: slaveb ABCD 510016,s.r.o <.>,Fařlkova 910/11a _lggLPavel HROCH 190 00 Praha 9.10: +420 606 475 474 ZODPOVEDNA OSOBA G...
Vysokoskolska_NN3640-opatreni_obecne_povahy-ABCD_Studio-CZU-V7a_V13_IS5-DZ-125-18.pdf
Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
NAŠE č.j.: MCP6 051216/2019 – DZ 125/18
SZMCP6 222021/2018
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: rpolak@prahaX.cz
DATUM: 2019-03-06
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních
činností (dále též „ODŽP“ nebo „správní orgán“),příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
v platném znění,s odkazem na ustanovení § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
v platném znění,ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy,v platném znění,a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského
ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-407119-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne
29.10.2018,aktualizovaném dne 18.2.2019
<br>
I <.>
<br> v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o silničním provozu
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Vysokoškolská a NN3640 x NN3642
(nepojmenované komunikace u jižního vjezdu do areálu ČZU),spočívající v umístění vodorovného
dopravního značení (VDZ) V7a „přechod pro chodce“ přes komunikaci Vysokoškolská,u křižovatky s ulicí
Internacionální a dále VDZ V13 „šikmé rovnoběžné čáry“ na styku ...

Načteno

edesky.cz/d/2808674

Meta

Stavební informace   Stavby   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz