« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
ffi severode skd voditrgn1kdr spolelnost a's'.@ zapsarra u Kral"keho soudu v Usti n'L'' oddil B' vlo2ka e'466 N ase zn acka- SyS'TP/P EV N 530/201 7 Vyiizuje: Ing' Pet Ydlek Telefon: 417 562 726 e-ma,l info@svs.cz Tepliee 27.4.2016 Obcim a mestfim - akcioneF0m SVS a-s.<.> - -l Do rukou pani primatorky,p"n" p'itato'"' pani starostky' pana starosty Vec: ZveFeineni informaci dle ustanoveni S 36' odst' 5 novely-zAk e 274l2OO1 Sb ' o vodovodech a kanalizacich pro verelnou potfebu - ochrana odberatele v souradu s ustanovenim S 36,odsr 5 "9y:1y,11::3^:;"'l"tl3i;'Jr:,t;:J*;"t:i"'H":i;v souladu s ustanovenim s 36' oosr' c truvErv 'a^v"e - : uoei-ani vsech polozek vypoetu ""ri"iJip,l"uui"inou fotieou Vam v.plii?'::"lliT:::'ll?l?l';;;;;;ieiem'vodovodrl a xa-nalizacich pro veiejnou 9otl"9-,<.> 1:Y" v orlloze za>rrdr"s "="'"'- ''jr*o-vatelem vodovodi a ka- #;il';;;;;;toinbzarok2ol^tjl]*1*:',",""::"'i1T+:**.;?illiJ:JtTli.io":tiJili'i'.#"1"re;o-o'ouoovaranaiizace'a's'reprice' upozornujemeve:.?'"l"n,l:l:'l:X::i,lxl:':1y*:J*::f"1,?'#;3:5gf"l"tY".':g*''Upozornuieme Vel l?rolen na oovrrrrru5t v'YEo'L !'rv - neni nutn€ sd.lovat SVS a s' uu""" i5i-"0,<,> i"ir,nene so kalendarnich dn0 vyveseni informacl Sr,-itili:alil st.:liii:iltSi li 5.i laO 4S i: ! 4tj t.llil O / '1 ! il !) t '1 {r i' iit; lno.XXXXXXXXX XXXX ieditel ;konomickeho odboru pFiloha: cerkovX vyuetovani vsech porozek vgpoetu ceny podle cenovych piedpisil pro vodne a stoen6 Vezena Pani,vazenY Pane,S pozdravem Cz 415 50 TePIice.Telefon (zaznamnik) Fax e-mail: Pfitkovske 1689 417 563 178 417 564 834 inlo@svs.cz Bankovni spojeni disb Uetu rC Drc lfr -ercr-ibanka,Pou'tePti"e7116202s7/0100 49099469 cz 49099469 Porovn6ni v3ech poloZek vfpodtu (kalkulace) cen pro vodn6 a stodn6 za kalend5ini toi zots a dosa2en6 skute6nosti v t6m2e roce V62eni odb6ratel6 spoleenosti Severodeske.vo{9yodV a kanalizace' a s- provozuj[cf infrastrukturni maieiek obci l"tgti t"gi"t' U:!99f9ho a Libereck6ho kraje ve vlastnictvi severodesk6 voddrensk6.p"r...

Načteno

edesky.cz/d/2807784

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz