« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Pozvánka na zastupitelstvo 17.5.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo 17.5.2016
{3&xc}c }{$*$xqxvx*e: Na zdklad8 dl.11.iednacfho i*du zastupitelstva obce,vytian6ho dne 28.ll.2006.svnl6viim zaseei6ni zaslupitelsna obce Zichovec.Misfo kondni: Obec Zichovcc - vclkrl'salonek Zichoveckiho oivoraru Ooha konrini: 17.5.2016 od l9:00 hod Navrieny program: r) 2) 4) 6) t.irdeni or,€iovatehl zripisu a zapisovalele Schvriieni programu zastupitslslva Schvrileni Dodatku t.'l Smlouvy o budouci kupni smlouvi - SVS Teplice ftonlrs vollovnd ) Sthvaleni 0pravy pravonoci starosty schvalovat iastk; do 50.000,- Ki nejen pro vldajov6 poloiky.alc i o piijmovd Schvrileni RD Msrtin OIIZO a Marccl DIJIlllll.Informace o zp*isn{ni pravidel pro ud6loviini dotace od pracovniho riiadu na i'eiejnd prospdind prdc*,dohoda o dal*im posiupu Piedstaveni linalni verze proiektu.<.> Zpcmalen:i dopravy v obci" (fi.| 0/IlCr'K,\ YachPK) liedstaveni z-rikladnich p*rametni zimlru,<.> Pivor'arskj dvirr" na rnistd soudasnlich d.p.2l a i,p.25 (.1.Veselalg D.Majerl 7) 8) 9) D.iskuse I 0) ZrivEr O o' /a\ 1.--r 'i!\ '"-'-a',q.st,l \ L#{Si"Y I \.<.> \e1;-YEi,]orti dnt 9.<.> 1 )() I 6'{t}_y./"C/ L&o{y/ rng.t|an r tusuK Ro;delotn!k; Bohumil Kokit.{ng.{,enltt Kraiochvilovd,t{tnck Krdl,Jose{ Ku&ru,lng.Zh1:ndk Lomiika,Bc.j'avel llohld,Viiclav Vdgner,DiS <.>,Roman Lix,llick,{"ucie llahlolfr

Načteno

edesky.cz/d/2807782

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz