« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I
<br>
<br>
<br>
<br> Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
<br> www.nature.cz
<br>
<br>
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018-2 VYŘIZUJE: RNDr.Hoffmann PRAHA 14.3.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako
<br> orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) a ust.§ 78 odst.1 a odst.3
<br> písm.b),písm.c),písm.g),písm.h) a písm.k) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
<br> krajiny,v platném znění (dále jen “ZOPK“),v y d á v á podle § 173 odst.1 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.2
<br> I.jímž podle § 56 odst.4 ZOPK ve spojení s § 56 odst.1 ZOPK a § 73 odst.2 ZOPK povoluje
<br> v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,přičemž u těch,které
<br> jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s § 56 odst.2 písm.a) a
<br> d) ZOPK,pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím,že povolovaná činnost neovlivní dosažení
<br> či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany
<br>
<br> I.A.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu zvláště
<br> chráněné rostliny a jejich části sbírat,trhat,vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji <,>
<br> a výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně u obratlovců ze zákazu
<br> chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu
<br> chytat,usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia <,>
<br> v souvislosti s prováděním inventarizačních přírodovědných průzkumů,monitoringu <,>
<br> dokumentace a šetření v ochraně přírody a krajiny <,>
<br>
<br> I.B.výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu poškozovat a
<br> jinak rušit ve vývoji zvláště...

Načteno

edesky.cz/d/2806088

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz