« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC ZE DNE 16. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC ZE DNE 16. 2. 2019
/
<br> Obec Ždí rec Zastupitelstvo obce Ždírec
<br> Zápis z ustavujícího“ zasedání Zastupitelstva obce Ždírec,konaného dne 16.února 2019,od 09:00 hodin <.>
<br> le'í |.<.> '|I|
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Ždírec (dále též jako „zastupitelstvo“] bylo zahájeno v09:00 hodín správcem obce Ždírec,Mgr.Lucií Dvořákovu (dále jako „předsedající“] <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvoiení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,ovolbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se vsouladu s 5 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 8.února 2019,žádný návrh nebyl podán).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ždírec zveřejněna vsouladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 8.února 2019 do 16.února 2019 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce" <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva [z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné [š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Sl \.- : I.I ul | i| | |
<br> Předsedající vsouladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu svýhradou má za následek zánik mandátu (& 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v š 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,...

Načteno

edesky.cz/d/2801045

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz