« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Družstevník Popovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Družstevník Popovice
Stránka 1 z 5
<br>
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Popovice
<br> číslo: 1/2016
<br> uzavřená dle §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů
<br>
mezi:
<br>
<br> Poskytovatelem dotace: OBEC POPOVICE
<br> se sídlem: Popovice 303,PSČ 686 04
<br> zastoupený: Jitkou Novákovou,starostou
<br> IČ: 00291269
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,č.účtu: 8627-721/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Příjemcem dotace: TJ Družstevník Popovice
<br> sídlo/bytem: Popovice 333,PSČ 686 04
<br> IČ: 61704407
<br> typ příjemce: právnická osoba – spolek
<br> zastoupená Radimem Slunečkem,předsedou spolku
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Uh.Hradiště
<br> č.účtu: 1543396309/0800
<br> zapsaný u KS v Brně,oddíl L,vložka 4601 dne 1.1.2014 <,>
<br> datum vzniku 9.3.1994
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v
<br> článcích II.až III.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 120.000,- Kč <,>
<br> slovy sto dvacet tisíc korun českých <.>
<br>
<br> 1.2.Celá dotace ve výši 120.000 Kč je krytá z rozpočtu poskytovatele <.>
<br> Dotace je poskytována na zajištění pokrytí nákladů roku 2016 související s hlavní
<br> činností spolku:
<br> a) běžné provozní náklady do výše 70.000 Kč (provoz sekačky,spotřeba elektrické
<br> energie,pravidelná údržba sportovního areálu,praní dresů,cestovné,PHM,apod.)
<br> b) náklady spojené s drobnými opravami budovy kabin TJ a náklady na pořízení
<br> sportovního a technického vybavení do výše 50.000 Kč (pořízení záchytných sítí,výměna
<br> okna v kabinách,pořízení ukazatele výsledku zápasu)
<br>
<br> 1.3.Dotace bude poskytnuta na úhradu nákladů vzniklých příjemci v době od 1.1.2016 do
<br> 31.12.2016 <.>
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br>
II <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci ...

Načteno

edesky.cz/d/2794468


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz