« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků TJ Družstevník Popovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva TJ Popovice
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Popovice
<br> číslo: 1/2017
<br> uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: OBEC POPOVICE
<br> se sídlem: Popovice 303,PSČ 686 04
<br> zastoupený: Jitkou Novákovou,starostou
<br> IČ: 00291269
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,č.účtu: 8627-721/0100 (dále jen „poskytovatel“)
<br> Příjemcem dotace: TJ Družstevník Popovice
<br> 1.1 <.>
<br> 1.2 <.>
<br> 1.3 <.>
<br> sídlo/bytem: Popovice 333,PSČ 686 04
<br> IČ: 61704407
<br> typ příjemce: právnická osoba — spolek
<br> zastoupená Radimem Slunečkem,předsedou spolku
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.3 <.>,pobočka Uh.Hradiště č.účtu: 1543396309/0800
<br> zapsaný u KS v Brně,oddíl L,vložka 4601 dne 1.1.2014,datum vzniku 9.3.1994
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> I.Předmět smlouvy Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích lI.až |||.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 120.000,- Kč,slovy sto dvacet tisíc korun českých <.>
<br> Celá dotace ve výši 120.000 Kč je krytá zrozpočtu poskytovatele.Dotace je poskytována na zajištění pokrytí nákladů roku 2017 související s hlavní činností spolku:
<br> a) běžně provozní náklady do výše 100.000 Kč (provoz sekačky,spotřeba elektrické energie,pravidelná údržba sportovního areálu,prani dresů,cestovné,PHM,apod.)
<br> b) náklady spojené sdrobnými opravami budovy kabin TJ a náklady na pořízení sportovního a technického vybavení do výše 20.000 Kč <.>
<br> Dotace bude poskytnuta na úhradu nákladů vzniklých příjemci v době od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> 3.5
<br> 3.6
<br> ||.Splatnost peněžních prostředků Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2794465


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz