« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Krajský úřad JmK – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad JmK – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: dle rozdělovníku Č.j.: JMK 28783/2019
<br> Sp.zn.: S—JMK 28258/2019 OŽP/Haj
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2019
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor Životního prostředí,jako oprávněný orgán ochrany přírody podle š77a odst.4 písm.e) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadal na základě ustanovení 5 38 odst.2 zákona vypracování návrhu plánu péče o zvláště chráněné území (ZCHÚ),přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera v k.ú.Tvrdonice,s platností na období 2019 - 2028 <.>
<br> Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany vtomto ZCHÚ a na jeho zabezpečení před nepříznivými vlivy z okolí.Opatření se týkají dotčených pozemků v k.ú.Tvrdonice <.>
<br> S návrhem plánu péče je možné seznámit se a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,detašované pracoviště Štefánikova 28,69501 Hodonín,přízemí vpravo,dveře č.10,vždy v úřední dny pondělí a středa od 800 do 1709 hod.nebo i vjiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č.541 654 124),na webových stránkách krajského úřadu (www.kr—jihomoravsky.cz) v kapitole „Krajský úřad / Dokumenty odborů krajského úřadu /OŽP Odbor životního prostředí/ Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace“,a na Obecním úřadě vTvrdonicích <.>
<br> Obec a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce.V případě,že tak neučiní,bude mít orgán ochrany přírody za to,že s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera na období 2019—2028 souhlasí a berou j...

Načteno

edesky.cz/d/2794353

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz