« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 6. 3. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 6. 3. 2019
Usnesení ze zasedání ZM Dolní Bousov č.2/2019 ze dne 6.3.2019
<br> 1.ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 č.S-0520/SOC/2019 mezi Středočeským krajem a městem Dolní Bousov,na poskytování sociálních služeb v roce 2019 ve výši 425 300 Kč <.>
2.ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 220 000 Kč občanskému sdružení Kostel sv.Kateřiny Dolní Bousov,na úhradu nákladů opravy fasády kostela sv.Kateřiny v Dolním Bousově <.>
3.ZM schvaluje Zprávu o veřejné zakázce „Oprava místních komunikací v Horním Bousově“.Schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností COLAS CZ,a.s.Ke Klíčovu 9.Praha 9.Nabídková cena 1 498 351,76 Kč bez DPH <.>
4.Zastupitelstvo města Dolní Bousov schvaluje:
a) ) Podání žádosti o dotaci z 9.výzvy OPS Český ráj – IROP-IZS Podpora Integrovaného záchranného systému na projekt „Pořízení cisterny na pitnou vodu“ <.>
b) Město Dolní Bousov se zavazuje k předfinancování projektu a dofinacování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů <.>
c) Uzavření smlouvy na zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti projektu,se společností LKA Advisory,s.r.o <.>
5.ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6023885/VB/004 Dolní Bousov,Ošťovice,5 s ČEZ Distribuce,a.s <.>
6.ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IP-12-6015396/VB3,název stavby Dolní Bousov,Bechov,č.par.233/1 H2B s ČEZ Distribuce,a.s <.>
7.ZM schvaluje prodej pozemků p.č.240/98,st.p.č.144,287/3,286/3,285/3,vše k.ú.Bechov,cena 200 Kč/m².Kupující uhradí náklady spojené s prodejem <.>
8.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1942,k.ú.Dolní Bousov o výměře 142 m².Cena 200 Kč/m²,náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující <.>
9.ZM schvaluje směnu nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č.172-100/2018,a to pozemku p.č.627/2 o výměře 137 m² ve vlastnictví bratrů Dlaskových a p.č.666 o výměře 6 m² ve vlastnictví města,oba k.ú.Vlčí Pole....

Načteno

edesky.cz/d/2794085

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz