« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Nové mapování katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nové mapování katastru nemovitostí
fpr-Ai
<br> NOVE MAPOVÁNÍ KATASTRU NEMOVITOSTI
<br> „J,-.=.“::.<.> ůu Wm._»-,ý»._w.<.>.—u,<.>.--.<.>.tw—„u m—n-.;.„hm.<.> -.<.> ;- “wmv-vvv" » 'll-uu-an- _W|.=-,u.n:v.<.>.—mm!
<br> Na základě zaměření pozemků a doplnění hranic parcel zjednodušeně evidence je vyhotoven návrh nové digitální katastrální mapy a určeny nové výměry všech pozemků.Tyto výsledky budou ve stanoveném termínu vystaveny na obcí k nahlédnutí _ tzv.námitkové řízeni.Katastr nemovitostí je podle katastiálního zákona (č.256/2013 Sb) zdrojem informací„ které slouží k ochraně vlastnických práv k nemovitostem a k celé řadě dalších účelů.Proto je nezbytné,aby údaje katastru nemovitostí co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu <.>
<br> Ze zaměřených lomových bodů pozemků je pak vykreslena nová digitální katastrální mapa.Hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci jsou převzaty z předcházející mapy pozemkového katastru <.>
<br>,„.<.>.„,<,>,Původní ma a Nová ma 3 Dále se vypočtou vymcry Jednotlivych pozemku a cely navrh noveho stavu.p.- v P
<br> katastru je vyložen na obci k veřejnému nahlédnutí po dobu dvou týdnů.V té době si mohou vlastníci prohlednout zákres svých pozemků v nové mapě a dostanou též infomiaci ojejich nových výměrách dle skutečnosti <.>
<br> V případě nesouhlaSU sc zaměřenou a zobrazenou hranici může vlastník během vyložení a následně 15 dní po skončení vyložení podat námitku proti obsahu nového O )erátn <.>
<br> Protože obnovou novým mapováním dojde téměř vždy ke změně údajů o výměře pozemku,přečíslování parcel dosud vedených ve zjednodušeně evidenci a v některých případech i ke změně druhu pozemku.je vlastník
<br> povinen do 31.ledna náSledlllelhO roku podat daňové přiznání na rok následující po roce,v němž tyto změny nastaly <.>
<br> Nastalou změnou při obnově novým mapováním se rozumí datum vyhlášeni platnosti obnoveného operátu.Toto datum je zveřejněno na úředních deskách a byva _117 znamo pri namitkovem rízení.'Pro s'amoČtne podam daynoveho'pnznam Cílem nového m...

Načteno

edesky.cz/d/2789613


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz