« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka -4.náhradní veřejné zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Žiželice na pondělí 18.března 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO dne 18.3.2019
OBEC ŽIŽELICE
<br> Vážení členové zastupiteístva obce.vážení občané.na základě ustanoveni Š' 92.odst.3) zákona č.128f'2000 Sb.o obcích,ve zněnipozdějšich předpisu,svoídvdm
<br> 4.— náhradní veřejně zasedání (č.2) Zastupitelstvo obce _Žíželice na pondělí 18.března 2019 od 1 7:00 hodin v zasedací místnosti budovv obecního úřadu Žiželice
<br> Program:
<br> Zai: ájení
<br> Volba zapíso vateie
<br> Volba zapňso vateie v souíadu s jednacím řádem zastupitelstva Voíba ověřovatelů“ zápisu
<br> Schválení programu
<br> Kontrola a schválení zápisu a usnesení ze dne 2 7.12.2018 Konooía všech zápisů od roku 2014 do roku 2018
<br> PDNRMŘ—SNNH
<br> zateplení —— rošg' —— obsluha) pro potřebu občanu“ Žižeííc 9.Konuoía a schválení zápisu a usnesení ze dne 18.1.2019
<br> Zajištění toku odpadních vod do centrální ČOV v Žiželicíck a její zprovoznění (bakterie —
<br> 10.Předání majethi obce Žižeíice hmotně odpovědnou osobou - původním starostou
<br> nasmpující starostce hmotně odpo vědne osobě.Předávací protokol
<br> 11.Předání majetku obce Žiželice odstupující starostkou a hmotně odpovědnou osobou odpovědně osobě místostarostu a oprávněně osobě.Předávací protokol.Za účeíem výkonu
<br> práv členů druhe inventarizační komise u hmotně Movčdné osoby <.>
<br> 12.Odvolání místostarosoty jako hmotně odpovědné osoby : irrwntarizační kontíse pro možný
<br> střet zájmů 13.Doplnění druhé in ventorizační komise 14.Odvolání dvou členů první inventarizační komise zvolených usnesením dne 27.12.2018 15.Činnost orgánů obce
<br> 16.Účetní závěrka za rok 2018 sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018,za účelem stanovení nutných výdajů obce Žiželice do provide! rozpočtového provizoria zajišťující chod obce (eiektřina,chod obecního úřadu,jitnkčnost centrální čistírny atd.) do doby schválení
<br> rozpočtových provide! pro rok 201 9
<br> 17.Pravidla rozpočtového provizoria obce Žiželice ode dne 4.2.2019 stanovených : potřeb
<br> obce — výdajů obce v roce 2018 plynoucí z účeon'ctví :: účetní závěrky 2018
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/2782694

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz