« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 5. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 19.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření
Paragraf Položka Text
<br> a b
<br> 6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené (prodej akcií,dividendy) 342 488,75
<br> Celkem příjmy 342 488,75
<br> Paragraf Třída Text
<br> 6402 5 Vratky dotací 22 053,00
<br> Celkem výdaje 22 053,00
<br> Schváleno dne: 19.2.2019
<br> Číslo usnesení: 2/19
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 Č.j.OUTŘ/20/2019
<br> I.Přijmy
<br> II.Výdaje
<br> financování 320 435,75
<br>
2019-02-19T19:18:24+0100
XXXX XXXXXXXXXX
Zápis
Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
<br> Zápis z 5.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne
<br> 19.2.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/19/2019
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Hana
<br> Havlasová Dis <.>,XXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Projednání rozpočtového opatření č.1
<br> 4.Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace organizaci JCZPS o.p.s.Strakonice
<br> 5.Projednání žádosti o souhlas k sepsání dodatku smlouvy o úhradě nákladů spojených
<br> s provozem veřejného pohřebiště v obci Jinín
<br> 6.Oznámení o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 7.Termíny kontejneru na objemný odpad
<br> 8.Termín odečtu pitné vody a termín výběru poplatku za pitnou vodu,popelnice a psy
<br> 9.Ostatní
<br> 10.Diskuze
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXXXX Dis.A XXXX XXXXXXXXX.Zapisovatelkou
zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen
program schůze <.>
<br> Usnesení č.1/19 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0
<br> 3.Projednání rozpočtového opatření č.1
<br> Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatření č.1,které je nedílnou součástí
<br> tohoto zápisu <.>
<br>
<br> Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@sezn...

Načteno

edesky.cz/d/2777530

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz