« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Návrh Závěrečného účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.3 k návrhu ZÚ obce 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> Datum: 20.únor 2019
Spisová značka: 425/KON/2018
Číslo jednací: 425/KON/2018
JID: 2264/2019/KUUK
<br>
Počet listů/příloh: 8/0
<br>
Stejnopis č.2
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obec Rtyně nad Bílinou,IČ: 00266574 <,>
<br> ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 18.9.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v obci Rtyně nad Bílinou se sídlem Rtyně nad Bílinou 34 <,>
417 62 Rtyně nad Bílinou ve dnech:
- 4.12.2018
- 20.2.2019
<br> na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- XXXXX XXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
- Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> Konečné přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- XXXXX XXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka
<br>
<br>
Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXXXXXX XXXXX - starosta
- Bc.XXXXX XXXX - místostarosta a účetní
<br>
<br>
<br> Strana 2 (Celkem 8)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004
Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě sm...
Příloha č.2 k návrhu ZÚ obce 2018 - Tabulka finančního vypořádání dotací 2018 – volba prezidenta ČR  a volby do ZO + 1/3 Senátu ČR 2018

Příloha č.1 k návrhu ZÚ obce 2018- Fin 2-12M Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> 002665742018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 800 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 498 500,00 2 498 223,53138,79 99,99
<br> 0000 200 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 54 000,00 53 699,4026,85 99,44
<br> 0000 180 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 212 500,00 212 185,87117,88 99,85
<br> 0000 1 900 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 948 500,00 1 948 441,54102,55 100,00
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 185 000,00 184 870,000,00 99,93
<br> 0000 3 600 000,001211 Daň z přidané hodnoty 4 794 500,00 4 794 383,47133,18 100,00
<br> 0000 1 000,001332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00 37,600,00 37,60
<br> 0000 0,001339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1 000,000,00 100,00
<br> 0000 14 800,001361 Správní poplatky 22 300,00 22 050,00148,99 98,88
<br> 0000 40 000,001381 Daň z hazardních her 56 000,00 55 883,35139,71 99,79
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 200,00 35,810,00 17,91
<br> 0000 1 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 245 000,00 1 244 652,16103,72 99,97
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 73 500,00 73 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 155 300,00 155 300,000,00 100,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční p...
NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU ZA ROK 2018
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU ZA ROK 2018
<br> (podle § 17 zákona č.250/2000Sb.)
<br> Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018 obsahuje tyto náležitosti:
<br> I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
a dalších finančních operacích za rok 2018
<br> II.Rozbor příjmů a výdajů a financování za rok 2018
<br> III.Hospodářská činnost obce
<br> IV.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> V.Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Rtyně nad Bílinou“zřízené
obcí za rok 2018
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí <,>
státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
za rok 2018
<br> VII.Finanční vypořádání dotací,které byly poskytnuty obcí za rok 2018
<br> VIII.Hospodaření s majetkem obce za rok 2018
<br> IX.Přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018
<br> Návrh na usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018
včetně zprávy odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením,a to bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX
místostarosta obce starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno: 7.3.2019 Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU ZA ROK 2018
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br>
Obsah závěrečného účtu obce:
I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a
dalších finančních operacích za rok 2018
<br> II.Rozbor příjmů a výdajů a financování za rok 2018
<br> III.Hospodářská činnost obce
<br> IV.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> V.Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Rtyně nad Bílinou“zřízené obcí za
rok 2018
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,...

Načteno

edesky.cz/d/2775180

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz