« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (uzavírka mostu v Karlštej

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019/2
Č.j.MBE/15593120191DOPR-Mij Str.5
<br> mmm? uosr IH D'.C."620-2 !& a Ě w „ 391 ".H' Hlutjlúárn
<br> \5 &=qu.f***-*
<br> Biom (39) B.! E3q "Znam"
<br> * m" “u statnim-unsmnmm % lomem DOPRAVNÉ mmm aparatur "“"“-' DET A||.1
<br> Č.j.MBE/1 5593/2019100PR-Mlj str.&
<br> Budňany „
<br> X'B
<br>.' ' ' Karlštejn
<br> š ; i “ $ £ l -| „> a a; x a a D 34 * Ú ' ""— E\ \ \ „_ Akce: uosr ev.č.uuu-zmasramxnoad nm.—hm : :.: mw Objekt DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ EZ ;: mohu.DETAIL 2 -
<br> Č.j.MBBiSSQWZDtBIDOPR-Mij Str.T
<br>,H a: :.; Eg Ú._ Ga xx ! ímá Fg.X 4 X __ 1111 P.th'ř; :=! )( i,<,> : Karlštejn na“ Akce unsr mtrmo—zrňssmmxummm c pl'"chy 5%? ohm: DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ E4 5 Fru—chu DETAIL 3 '
<br> Č.j.MBEI155931201QIDOPR-Mij
<br> str.8
<br> Pod sw "'
<br> Hlásná _ Třebaň Í ; „ 9.<.> 33 5 & 1 %.š ““ „3:49 4G.s.=,a 'a g % r 5 " “m dua.'Šlejngká 0.1 \3\.;< Kařišlejngká " X „,4 g,-.a i: 3 8 c.v.1 % 415.<.> ů Qď “"/fab.:: "$% $ -- '“ mně“—“& Š : saw“ % dich Akce nosí :v.c.nun-2 PRS mxummMn c pr-"lohy W" amen DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENI
<br> Ff'l'ohu:
<br> DETAIL 4 54-5
<br> C <.>,-.MBE115593/2019fDOPR-Mij
<br> sir.9
<br> m'a Akce“ uosrtv.t11520—1rf5moxuuaclm$wu Č prich- Ob'ekt- DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ % „;„„„ DETAIL 5 54-7
<br> C.I.MBE/15593120191DOPR-Mlj
<br> 5tr.1D
<br> ii
<br> GB ? % & ě.: 5:5 a; 94 2! „mm Akce- WSIEV.C.Ii520-1FR£SFOTOKZAMIMH C prilohy FCN Objeld- DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ E4 8 Priloha: DETAH.6 '
2019/1
? Obec Hlásná Třebaň
<br> Došlo
<br> jg.<.> Za/f?
<br> ::; u.Beroun.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „C-lWWW/m
<br> Ilit.—.lt.<.>
<br> ; Počet listů/Éoh / Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum ČisIOjcdnaci Spisová značka Vyřlzuje.' telefon E-mml 27 012019 MBE/1559372019IDOPR-Mu 20172019IDOPR Miláčekl311654326 d ravad'a'mu erouncz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti společností OZ stavby s.r.o <.>,sídlem Důl Libušín 940,276 06 Libušín,iČ 05682827 3 po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-Z97642—2/ČJ-2OI 8-010206
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „Správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.1 1620-2 a s touto akcí spojené uzavírky silnice III/11620 v k.ú.Karlštejn — v místě dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle schémat dopravně inženýrského opatření (dále jen DlO),které jsou součástí tohoto stanoveni (viz.str.4-10) a v souladu s TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti stanovení přechodné úpravy provozu vydané formou opatření obecné povahy Městským úřadem Beroun,odborem dopravy a správních agend pod č.j.MBE/83933/2019/DOPR-Mij ze...

Načteno

edesky.cz/d/2773375

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz