« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2016 na úřední desce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2015-12-04_07-57-47.pdf 1 022,80 kB

<.> n-.w
„na“ vim-:mm '7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
z,Plzně-
<br> 'è1.; -' n'-ı"jn"`.\'7 5.511 <.>,im-.<.>.ø-
<br> I Žlıráıc <.>
Q,oz v-Z 42" 2015 Ĺ '_
<br> 1MJr/\ tfiijéìwlłpù/py
„l l
l
Naše zn.: 2015/5011
Vyřizuje: lng.Kratochvílová <,>
Ing.Růžičková
<br> Tel.: 377 413144
Fax: 377 413 555
E-mail: ales,kacirek@vodarna.cz
Datum: 30.11.2015
<br> Schválená cena vodného a Stočného pro rok 2016
<br> Vážený pane <,>
<br> VP00232741
č.1.: pl: dz:
V 0-2015105011 2 30112015103100
Osobne OFR
<br> llIIlIIlIIlIIlllIIll||l|l|||llllllllllllIlllllllllllllll
<br> Von/tam Iluze-11 zm.<,>
<br> Magistrát města Plzně
Odbor Správy infrastruktury
Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA
Palackého náměstí XX/X
<br> XXX XX Plzeň
<br> v Souladu Se Zákonem č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,§
36,odst.4 a 8,Si Vás dovolujeme požádat o Seznámení Veřejnosti S cenou vodného a Stočne'ho
pro rok 2016,kterou schválila rada města na Svém zasedání dne 19.11,2015,Vyvěšením na
úřední desce.Seznamte S výše uvedeným,prosím,i jednotlivé obvody města Plzně <.>
<br> v.r r v 3 v
Soucasna cena vodneho v Kc/m (bez DPH) 48,68 Kc
v ı v r v 3 V
Soucasna cena Stocneho v Kc/m (bez DPH) 29,06 Kc
Schválená cena vodného v Kč/m3 (bez DPH) 44,38 Kč
ł' f V I V 3 V
Schvalena cena Stocneho V Kc/m (bez DPH) 33,67 Kc
v 3 v
Celkem V Kc/m (bez DPH) 78,05 Kc
S pozdravem
` ' üıìíìlíàfÍ/ł Q/F-h
1
XXXX XXXXXXX
obchodni a finanční ředitel
Přílohy: Schválená kalkulace pro rok 2016
two/1mm PLZEŇ nf.<.>
Plzen,Maľoslıanskáz,ı_|).1flì3,PSC 31] 13h'
Tel.: ıvzizn 5;'/7,1,13 ııı n 1-';1;-:: 1,120 3U LW,1555 v [L-mail: rı'ınilffiíworíflı ı'ıan vnuxflıwvmIm ıı.-ı_fl:Z
Hıiıľılfljfliı'ıniìšt jf;.'fapšárıfl v Ululıı'zflııiuı ıťjI-,łiřl'ıı `.'‹:ı|‹-_\r1‹-'-ı|ı :(13135 :fm Soıınhżnı v Ifllmi nqłfiıl (-1,\J|0Ť!;,ı 1.51.1 <,>
<br> 1(`.: 25305625 n D112: (Zálęzťıgízıę <,>
11.:ı'ıl-'.h\.frìi spojeni: EÍĹŠ PIS/ıfnfıınìčzto.LIL'I.: (1501 V;Iıx'nıo‹'š
<br> Výpočet (kalkulace) cen pro -vodné a Stočné na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Provozovatel: Vodárna Plzeň a.S.IČO: 25205625 Formulář! Index: A 1
vlastník: Statutární meste Plzeň ıčo: 00075370 Plzeň
lČPE: 3209-721981-00075370-1/1 až 4/1-25205625
Provozovatel je Shodný S příjemcem vodného a Stočného Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a Stočné
Řádek Nákladové položky Voda pitná Voda Odpadní
v mil.Kč 2015 2016 2015 2016
Oč.skut.Kalkul.Rozdíl Oč.skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Materiál 29,196 29,798 0,602 5,610 6,270 0,660
1.1 -surová voda podz.a povrchová 48,146 49,077 0,931 0,000
1.2 -PV převzata + OV předaná k Čištění -36,050 -37,557 -1,507 0990 -O,930 0,060
1.3 -chemikálie 17,100 18,265 1,165 6,600 7,200 0,600
1.4 -OStatní materiál 0,000 0,013 0,018 0,000 0,000
2.Energie 23,000 23,914 0,914 9,208 9,188 -0,020
2.1 -elektrická energie 20,500 21,506 1,006 9,200 9,180 -0,020
2.2 -ost.energie (plyn,teplo) 2,500 2,408 -0,092 0,008 0,008 0,000
3.Mzdy 36,110 37,520 1,410 36,500 i 37,450 0,950
3.1 -přímé mzdy 24,010 25,600 1,590 24,000 25,350 1,350
3.2 -OStatní osobní náklady 12,100 11,920 -0,180 12,500 12,100 -0,400
4.Ost.přímé náklady 252,621 201,622 50,999 256,392 293,912 37,521
4.1 -odpisy a prostř.obnovy ínfrastr.maj.1,135 1,135 0,000 1,343 1,256 0087
4.2 -opravy infrastr.majetku 42,000 41,410 0590 14,000 14,249 0,249
4.3 -nájem infrastr.majetku 209,486 159,077 -50,409 241,048 278,407 37,356
5.Provozní náklady 29,100 37,202 8,102 36,570 31,597 -4,973
5.1 -pop|.Za vyp.odp.vod 0,000 0,040 0,040 1,770 1,870 0,100
5.2 -ostatní provozní nákl.externí 9,500 9,500 0,000 18,000 18,932 0,932
5.3 -ostatní provozní nákl.ve vI.režii 19,600 27,662 8,062 16,800 10,795 -6,005
6.Finanční náklady 0,652 0,652 1,594 1,594
7.Finanční výnosy -0,036 -0,036 0,000 40,852 -18,477 -7,625
8.Výrobní režie 8,000 9,860 1,860 9,500 11,782 2,282
9.Správní režie 12,900 8,493 -4,407 17,000 11,376 -5,624
10.ÚVN 390,891 349,025 41,888 359,928 384,692 24,785
V A Hodnota Souvisejícího liVI dle VÚiVIE 6 807,57 6 807,57 0,000 8 855,14 8 855,14 0,000
D v.pitná fekturevená miı.mi'ł 9,050 8,905 -0,145
E z toho : domácnosti 5,600 5,600 0,000
F V.odpadní fakturovaná mil.m3 11,100 10,900 -0,200
G Z toho : domácností 5,700 5,700 0,000
H V.Srážková fakturovaná mil.m3 1,800 1,800 0,000
| V.odpadní čištěná mii.m3 17,700 18,700 1,000
J PV nebo OV převzaté v mil.m3 -1,970 -2,101 -0,131 0,000 0,000 0,000
|< PV nebo OV předaná V mil.mó 0.000 0,000
Tabulka č.2
_ Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Rádek Měrná.<.> Voda
Text iednotka Pozn.Voda pıtna odpadní
1 2 Za 2b 4a 7a
I I ř.10/D nebo
11.JEDNOTKOVE NAKLADY v Kčlm3 ř.10i'F+H 39,19 30,78
12.ÚVN mil.Kč i.10 349,025 384,892
13.Kalkulační zisk (Z) mil.Kč 46,250 36,250
14.-podíl Z UVN % ř.13/ř.12*100 ...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz