« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Region Podluží – Rozpočet na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Region Podluží – Rozpočet na rok 2017
RRReeegggiiiooonnn PPPooodddllluuužžžííí
NNáámměěsstt íí 117777,<,> 669911 5511,<,> LLaannžžhhoott,<,> IIČČ:: 6699665500228844
<br> wwwwww.<.> ppooddlluuzzii.<.> cczz mmaaiill:: iinnffoo@@ppooddlluuzzii.<.> cczz tteell:: ++442200 777777 332288 005522
<br>
<br>
<br> RRoozzppooččeett ssvvaazzkkuu oobbccíí RReeggiioonnuu PPooddlluužžíí nnaa rrookk 22001177
(příjmy na položky,výdaje na paragrafy)
<br>
<br>
<br> I.Příjmy 1 052 000
<br> II.Výdaje 1 074 000
<br> III.Financování 22 000
<br>
<br>
I.Příjmy:
Položka Název položky: Rozpočet
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 973 000
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 58 000
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 000
<br> Příjmy celkem 1 052 000
<br>
<br>
II.Výdaje:
Paragraf Název paragrafu: Rozpočet
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 060 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 000
<br> Výdaje celkem 1 074 000
<br>
<br>
III.Financování:
Položka Název položky: Rozpočet
<br> 8115 Změna stavu krátk.prostředků 22 000
<br> Financování celkem 22 000
<br>
<br>
<br> Schváleno usnesením č.30/6 ze zasedání Členské schůze Regionu Podluží dne 20.12.2016
<br> v Moravské Nové Vsi <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Vojtěch Pospíšil
<br> předseda svazku obcí
<br> Region Podluží

Načteno

edesky.cz/d/2768826

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz