« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - MMR – Rozhodnutí čj. MMR-26197/2016-83/1778

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR – Rozhodnutí čj. MMR-26197/2016-83/1778
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám.6
<br> 110 15 Praha 1
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br> V Praze dne 10.května 2017
Č.j.: MMR-26197/2016-83/1778
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),k vydání územního rozhodnutí u staveb
zařízení pro uskladňování plynu (příslušnost daná ministerstvu s účinností ode dne 1.1.2013
novelou stavebního zákona č.350/2012 Sb.ze dne 19.9.2012),posoudilo žádost společnosti
RWE Gas Storage,s.r.o <.>,IČ 27892077,se sídlem Prosecká 855/68,190 00 Praha 9 <,>
ode dne 1.10.2016 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod obchodní firmou innogy Gas Storage,s.r.o <.>,IČ 27892077,se sídlem Limuzská 3135/12 <,>
108 00 Praha 10 - Strašnice,o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění
stavby označené jako
<br> „PZP Tvrdonice,napojení sond do CA a SS,přípojka sondy Hr-101 - II.část“
<br> na pozemcích v k.ú.Tvrdonice a na základě tohoto posouzení rozhodlo podle § 93 odst.3
stavebního zákona tak,že
<br> p r o d l u ž u j e
<br> o 2 XXXX XXX dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dobu platnosti územního
rozhodnutí vydaného Městským úřadem Břeclav,odborem stavebního řádu a obecního
živnostenského úřadu,pod č.j.MUBR 58016/2013 ze dne 30.9.2013,sp.zn.MUBR-S
85755/2012 OSŘOŽÚ/Ga-328,o umístění stavby označené „PZP Tvrdonice,napojení
sond do CA a SS,Přípojka sondy Hr-101 - II.část“ na pozemcích č.parc.3049/1,3306/46 <,>
3306/47,3306/48,3306/49,3306/50,3306/64,3306/65,3306/82,3306/84,3306/85 <,>
3306/86,3324/57 a č.parc.PK 1741,1744,1746,1749,1750,1753,1754/3,1757 <,>
1758,1762,1763,1768,1769,1774,1775,1782,1783,1786/1,1792,1794,2085,2088 <,>
2092,2093,2096,2097,2104,2105/2,2112,2113,2120,2121,2128,2129,2136 <,>
2137,2142,2143,2146,2148,2151,2152,2155,2156,2159,2160,2163,2164,2167 <,>
2168,2171,2172,2175/2,2176/1,217...

Načteno

edesky.cz/d/2768811

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz