« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - ZŘoznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZRoznameni.pdf 377,43 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŽP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/1099/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 02.12.2015
Č.j.: UMO5/1197/2015
<br> CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,IČO 28019814,Žitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
(dále jen "stavebník") dne 13.11.2015 podal ţádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Novostavba bytového domu: 2x bytový dům Křimice,BD č.2
Plzeň,Křimice,Žitná
na pozemku parc.č.1097/150 v katastrálním území Křimice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení <.>
Stavba obsahuje:
SO 01 - novostavba bytového domu o 12 bytových jednotkách 4 + k.k <.>
SO 02 - zeleň,komunikační a terénní úpravy,veřejné osvětlení
vše dle projektové dokumentace vypracované Ing.Pangrácem,ČKAIT 0200731
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona
oznamuje podle § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle § 112 odst.2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení
<.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>
Účastníci řízení mohou nahlíţet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice <,>
Odbor výstavby,dopravy a ŢP,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hodin,v ostatní
dny po telefonické domluvě) <.>
Poučení:
Účastník řízení můţe podle § 114 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci,způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů,pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek; k námitkám <,>
které překračují uvedený rozsah,se nepřihlíţí.K námitkám účastníků řízení,které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení,při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
<br> Č.j.UMO5/1197/2015
<br> str.2
<br> o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území,se podle § 114 odst.2 stavebního zákona
nepřihlíţí <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXX XXXXX
referent odboru výstavby,dopravy a ŢP
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"
<br> Obdrží:
účastníci (dodejky)
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,IDDS: xit2pwd
sídlo: Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
Správa veřejného statku města Plzně,oddělení veřejného osvětlení,IDDS: 2hnk7u2
sídlo: Klatovská třída č.p.348/10,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXX,Revoluční č.p.XXX/XX,Lobzy,312 00 Plzeň 12
XXXXXXXXX XXXXXX,Vochov č.p.XXX,XXX XX Nýřany
Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,IDDS: uccchjm
sídlo: Dláţděná č.p.1003/7,Nové Město,110 00 Praha 1
Správa ţelezniční dopravní cesty,s.o <.>,Oblastní ředitelství Plzeň,IDDS: uccchjm
sídlo: Sušická 23,326 00 Plzeň 26
XXXX XXXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Vasyl Kozak,Ţitná č.p.483/40,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Václava Kučerová,Ţitná č.p.463/34,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXX,Učňovská č.p.XXX/X,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Učňovská č.p.XXX/X,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXXX XXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Dušan Blaţek,Ţitná č.p.464/36,Křimice,322 00 Plzeň 22
Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,IDDS: emasm79
sídlo: Jagellonská č.p.493/5,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň...

Načteno

edesky.cz/d/276397

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz