« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška provoz na komunikacích
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Jana Masaryka 302,258 14 Vlašim
<br>
<br> Číslo jednací: ODSH 5477/19
Číslo spisu: 1394/2019StO
Číslo evidenční: 2019/014
Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: olga.stastna@mesto-vlasim.cz
Ve Vlašimi: 27.02.2019
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,Jana Masaryka 302,258 01
Vlašim,IČ: 002 32 947 jako správní orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,na základě žádosti BES s.r.o <.>,Sukova 625,256 17 Benešov,IČ: 437 92 553 ze
dne 22.02.2019,po předchozím projednání s Policií ČR DI Benešov ze dne 29.01.2019 ve věci
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikací
v obvodu ORP Vlašim (provádění oprav běžné údržby),ve smyslu ustanovení § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle
ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II <.>
a III.třídy a místních komunikací v působnosti ORP Vlašim v rozsahu dopravního značení
dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (III.vydání)
<br> a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“
<br> v termínu: březen 2019 - prosinec 2019
<br> Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění oprav běžné údržby v obvodu ORP
Vlašim
<br> Odpovědná osoba: XXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2757169

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz