« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Katastrální úřad pro JmK – Obnova katastrálního operátu v k.ú. Tvrdonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Katastrální úřad pro JmK – Obnova katastrálního operátu v k.ú. Tvrdonice
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj odbor obnovy katastrálního operátu 601 51 Brno,Moravské nám.1
<br> Vážení občané <,>
<br> v letošním roce zahájí Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,odbor obnovy katastrálního operátu v souladu sustanovením š 40 zákona č.256/20l3 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),vplatne'm znění,obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Tvrdonice <.>
<br> Obnova katastrálního operátu proběhne v těchto etapách:
<br> ' zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (proběhne přibližně od března 2019 do září 2020),- podrobné měření polohopisu katastrální mapy (proběhne přibližně od ledna 2020 do prosince 2021),- kancelářské zpracování výsledků měření,námitkové řízení a vyhlášení platnosti obnoveného operátu (prob'ěhne
<br> přibližně v druhé polovině roku 2022) <.>
<br> Obnovou katastráhíího operátu nedochází ke změně Vašeho vlastnictvi zapsaného u příslušného katastrálního úřadu <.>
<br> Zjišťování průběhu hranie pozemků a vnějšího obvodu staveb provádí v terénu komise v součinnosti s vlastníky nemovitostí.Vlastníci nemovitostí jsou ke komisionálnímu zjišťování průběhu hranic zváni nejméně týden předem a jsou povinni označit trvalým způsobem ana vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (zdi a ploty tvořící vlastnickou hranici není třeba označovat).Způsob označení hranic pozemků je popsán v š 91 vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),v platném znění <.>
<br> Součástí nového katastrálního operátu je zobrazení všech evidovaných parcel zapsaných na listech vlastnictví,tedy i parcel v terénu neidentifikovateiných,to je parcel sloučených do větších celků (dříve v užívání pozemků socialistickou organizací).U těchto parcel se vyžaduje označení pouze zachovaných in'anie pozemků.Vostatních případech budou hranice těchto parcel zobrazeny do nové katastrální mapy matematicko-kartograíickým převodem z XXX dřívějších pozemkových evidencí.Při tomto převodu se odstraňují i chy...

Načteno

edesky.cz/d/2754971

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz