« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Krajský soud v Brně – Vyrozumění výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení čj. 62 A11/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský soud v Brně – Vyrozumění výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení čj. 62 A11/2019
Vyvěšeno dne: č.j.62 A 11/2019
Sňato dne:
<br> KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
Rooseveltova 648/16,601 95 Brno
<br> tel.: 546 511 111,fax: 546 513 362,e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz,IDDS: 5wwaa9j
<br>
NAŠE ZNAČKA: 62 A 11/2019
<br>
VAŠE ZNAČKA:
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXXX
<br> DNE: XX.XX.XXXX
<br>
ŽALOBCE: XXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Trávníky XXX/X,XXX XX Tvrdonice,zast.Mgr.Ing <.>
Ladislavem Málkem,advokátem,sídlem Vinohradská 89/90,Praha 3
<br> ŽALOVANÝ: Státní pozemkový úřad,sídlem Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3
<br> o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.11.2018,č.j.SPU 474925/2018,sp.zn <.>
2RP9211/2016-202001
<br>
Vyrozumění,výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení
<br>
U zdejšího soudu je pod spisovou značkou 62A 11/2019 vedeno řízení o žalobě proti výše
označenému rozhodnutí žalovaného <.>
<br> Podle § 34 odst.1 zákona č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s.ř.s.“),jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby,které byly přímo dotčeny ve svých
právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím,že rozhodnutí nebylo
vydáno,a ty,které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku
rozhodnutí soudu,nejsou-li účastníky a výslovně oznámily,že budou v řízení práva osob
zúčastněných na řízení uplatňovat.Dle § 34 odst.3 s.ř.s.má osoba zúčastněná na řízení právo
předkládat písemná vyjádření,nahlížet do spisu,být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat,aby
jí bylo při jednání uděleno slovo.Doručuje se jí žaloba,usnesení o přiznání odkladného účinku <,>
usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí,jímž se řízení u soudu končí.Osoba zúčastněná na
řízení nemůže disponovat jeho předmětem <.>
<br> Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení,oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení této výzvy.Neučiníte-li tak v uvedené
lhůtě,nelze se později práv osoby zúčastněné na řízení domáhat <.>
<br> Na všech písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v...

Načteno

edesky.cz/d/2751073

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz