« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
_____________________________________________________________________
OBEC TVRDONICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2012 <,>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Tvrdonice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č.103
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Tvrdonice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen„poplatek“) <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
<br> Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,3
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob,a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> 1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpis...

Načteno

edesky.cz/d/2751068

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz