« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 25. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019
Zápis č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.2.2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělušice
<br> Přítomni: zastupitelé v počtu 6 a 11 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných.(příloha zápisu)
<br> Ad1 Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc.XXXXX XXXXXX v XX:XXhodin.Přivítal všechny přítomné.Konstatoval,že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 993 odst.1 zákona č.128/20005b,o obcích a informace 0 zasedání byla vyvěšena řádně na úřední desce obecního úřadu.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením & 91 a 5 93 zákona o obcích.Přítomno 6 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.Omluven XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> AdX Starosta Bc.XXXXX XXXXXX konstatoval,Že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením z minulé schůze.Nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> Ad3 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX navrhl Václava Klepala jako zapisovatele a Tomáše Říhu a XXXXXXXXX Svobodu jako ověřovatele zápisu zjednání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování 6 pro 0 proti 0 se zdržel
<br> Ad4 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX seznámil všechny přítomné s programem zastupitelstva.Do programu byly přidány body 8.a 9.K novému programu nebyly žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění.Následně nechal hlasovat o programu <.>
<br> Hlasování: 6-0—0
<br> Zahájení
<br> Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze zastupitelstva Volba zapisovatele a ověřovatelů zasedání
<br> Schválení programu schůze
<br> Schválení příspěvku zapsaným spolkům na činnost
<br> Schválení realizace Strategického rozvojového plánu pro obec Bělušice 2019 Informace k žádosti o dotaci na dětské hřiště z programu MMR Žádost včelařského spolku Týnec n/L
<br>.Žádost pana Růžičky
<br> 10.Diskuse
<br> 11.Usnesení
<br> 12.Závěr
<br> wwsewewwr
<br> AdS Starosta Bc.XXXXX XXXXXX přednesl návrh zastupitelstva X navýšení příspěvků na činnost zapsaným spolkům.Nový návrh je 20 000Kč na činnost spolku na rok.Příspěvek bude převeden na účet spolku ...

Načteno

edesky.cz/d/2749748

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz