« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška na ÚP Hořepník-změna č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška na ÚP Hořepník-změna č.1
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> Č.jaV/952/2018—5 Pelhřimov 18.02.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný dle % 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením š55 odst.1 a následně š47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a ve znění Vyhlášky č.500/2006Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamu'e projednávání návrhu Zprávy O uplatňování Územního plánu Hořepník + Pokynů pro zpracování návrhu Změny c.1 Územního plánu Hořepník a jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územmho plánu Hořepník + Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 Územního plánu Hořepník (dále jen „Zpráva + Pokyny“) byly zpracovány v rozsahu zákona č.183/2006Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a dle š15 & přílohy c.6 Vyhlášky c.500/2006Sb,ve znění pozdějších předpisů,Vyhlášky č.501/2006Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Hořepník
<br> Návrh Zprávy + Pokynů je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby,Pražská 2460,Pelhrimov v úředních dnech a v dalších dnech po dohodě na tel.565351467 (Ing.Jaroslava Hemberová) a na OÚ Hořepník (u starosty obce).Dále je text návrhu Zprávy + Pokynů vystaven na internetových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.c — Úřední deska— Město Pelhřimov — Doručování— Zpráva o uplatňování Územniho plánu Hořepník + Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.l Územniho plánu Hořepnik) a Obce Hořepník (www.horepnik cz) Text návrhu Zprávy + Pokynů je trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova — www.mu...

Načteno

edesky.cz/d/2749307

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz