« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Návrh závěrečnéhop účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecna-zprava-poms-za-rok-2018.pdf
“')—f „ Inf—] !$ !? CU 2-1-0
<br> Závěrečná zpráva příspěvkové organizace za rok 2018
<br> Mateřská škola Bukovany,okres Olomouc,příspěvková organizace IČO: 70989389
<br> Adresa: Mateřská škola Bukovany 33,okres Olomouc,příspěvková organizace,779 00 Olomouc T eleton: 585 352 094
<br> Budova školy: Mateřská škola — Bukovany
<br> Zřizovatel: Obec Bukovany
<br> Ředitelství školy: Boa Mgr.Yladimíra Rášová,ředitelka Mgr.Petra Sumberová,ředitelka
<br> Ostatní zaměstnanci školy." 2 učitelka + 1 asistentka 1 pracovnice — úklid a výdej stravy U čem í závěrka
<br> Finanční prostředky přidělené Olomouckým krajem na přímé nákladv:
<br> Celkové příjmy: 1 796.240,00 Z toho:
<br> - mzdy 1.308.100,00 - OON 5.000,00 — pojistné,FKSP,ONIV 483.140,00 Celkové výdaje: 1.796.240,00 Z toho:
<br> - mzdové prostředky 1.308.100,00 - OON 5.000,00 - pojistné + FKSP 470.919,00 - ONIV 12.221,00
<br> Rozdíl mezi příimv a výdaii ze státního rozpočtu 0 Kč
<br> Finanční prostředky přidělené Olomouckým krajem Projekt * OP VVV— NIV:
<br> mlouhodobá přijatá záloha: 108560341 Celkové výdaje: 3.700,34 Z toho:
<br> — další vzdělávání 3.700,34
<br> Nevyčerpaná dotace ve výši 105.060,00 Kč je v Rezervním fondu a bude pravděpodobně
<br> v průběhu roku 2019 vrácena zpět Olomouckému kraji <.>
<br> Finanční prostředky přidělené zřizovatelem na provoz školy:
<br> Celkové příjmy: 700.654,22 z toho: Provozní dotace poskytnutá zřizovatelem 471.740,00 Investiční dotace od zřizovatele 128.260,00 Příjmy z úroků 224,22 Úplata za školní vzdělávání 100.43o,00 Celkové výdaje: 771.263,98 ztoho: Modernizace MŠ 177.019,oo Schodolez 128.260,00 Spotřeba materiálu 88.781,64 Spotřeba energií 43.1 06,00 Opravy a udržování 30.150,50 Ostatní služby 165.978,20 Mzdové náklady — školnice l 8.120,00 Mzdové náklady — pedagogasistent 67.074,00 Zákonné pojištění,odvody ZP & SP 28.641,64 Mzdové náklady - OON 24.133,00
<br> Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji z provozní činnosti -70.609,76 Kč
<br> Výsledek hospodaření roku 2018 skončil...
vykaz-zz-za-rok-2018.pdf
Licence: DTEZ ' XCRGUVXA ! VXA (01012018/01'012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 I 2018
<br> IČO: 00576263 Název: Obec Bukovany _ Číslo " ' Syntetický Běžné obdobi Minulé období * položky Název položky účel Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská náš 1 2 3 4 A.Náklady celkem 7 494 051,65 54 368.69 10 856 422,95 48 822,68 |.Náklady z činnosti " & _sga 014,e_5__ 34 324,00 _ý 353509305 3433.00 1.Spotřeba materiálu 501 135 282,00 _ _ _ 45 304,62 * 2.Spotřeba energie 502 158 686,00 248 216,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 1 574 676.38 6 203 992,53 9.Cestovné 512 9 871,00 6 396,00 10.Náklady na reprezentaci 513 302,00 8 970.00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 280 005,16 604,00 1 223 542,80 568,00 13.Mzdové náklady 521 1 146 179,00 995 672,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 326 183,00 295 044,00 15.Jiné sociální pojištění 525 1 578,00 1 343,00 16.Zákonné sociální náklady 527 20 863,00 16 675,00 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 1 061.00 2 255,00 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 4 235,00 1 500,00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XXXXXX XXhXXmXXs.<.> Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDIC spol.s r.0,strana 1/ 3
<br> XCRGUVXA f' VXA (01012018/01012018)
<br> Čislo _ Syntetický Běžné období j Minulé období položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská cinnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 128 508.00 33 720,00 1 110 515,00 33 720,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Proda...
rozvaha-za-rok-2018.pdf
Licence: D1 EZ *
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA [RXA (01012018/01012018)
<br> Období: 121'2018 IČO: 00576263 Název: Obec Bukovany _ Obdobl' _ _ * „ Čislo Syntetický Běžné _J Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce „% Ětto AKTIVA CELKEM 70 407 457,92 13 188 256,40 56 619 201,52 52 491 523,19 ' A.Stálá aktiva _ ' &* 61 670 933,12 13 788 076,40 46 _08_2 31572 46 930 122,52 i.Dlouhodobý nehmotný majetek ři ' * 443 0:13,50 68 731,90 375 100,00 65 340,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční mity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 68 731,90 66 731,90 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 375 100,00 375 100,00 65 340,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobýflehmotný majetek určeni k prodeji 035 __W __ ll.Dlouhodobý hmotný majetek * 61 42715622 13 719 344,50 47 707 811,72 46 663 737,63 1.Pozemky 031 5 766 796,53 5 766 796,53 5 768 500,44 2.Kulturní předměty 032 768 500,00 768 500,00 768 500.00 3.Stavby 021 51 696 281,59 12 684 055,00 39 012 226,59 38 523 149,79 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 929 256,60 334 166,00 595 090,60 503 690,60 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 701 123,50 701 123,50 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 565 198,00 1 565 198,00 940 197,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10._Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 __ 359 7003 lll.Dlouhodobý finanční majetek ' 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 03.02.2019 10h27m 95 * zbracova'no systémem GlNlS Expresýs-VUČŘ GORDlC spol.s r,o.* * oboum
<br> <.>,cence: DfEZ> XCRGURXA fRXA (Otmara/301...
priloha-za-rok-2018.pdf
___—___1
<br> Licence: DfEZ * XCRGUPXA !PXA (01012013 /06022013)
<br> PRI LOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2018
<br> IČO: 00576263
<br> NázeV: Obec Bukovany
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Nic nenasvědčuje tomu,že by v účetní jednotce nastala situace,která by omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat.Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Učetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen pňncip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2018 nedošlo k významný změnám v některých účetních postupech a Obsahovém vymezeni některých účtů.Vstupní údaje výkazů jsou předkládány CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování: zásoby-pořizovací cena,způsob účtování A.Drobný diouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně,od 7 do 60 tis.Kč.Pozemky na základě znaleckého posudku.Učetni jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.Změny způsobů oceňováni nenastaly.Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu WTEM firmy Gofdic.Součásti odpisového plánu je výše dotaci.Učetni jednotka provádí účetní odpisy měsíčně pouze v hlavní činnosti.Zůstatková cena při odepisováni činí 5 %.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě dosažení hranice významosti,účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti ve výši 1 % aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku na částku 260.000,00 Kč.Jednotlivě účetní případy účetní jednotka během roku nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanove...
priloha-c.-3.pdf
Příloha č.3
<br> Počet obyvatel k 31.12.2018 : 668 Rozloha katastru obce : 316 ha
<br> Zastupitelstvo obce v roce 2018 pracovalo do voleb zastupitelstev obcí,tj.do 6.10.2018 v tomto složení:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX místostarosta obce
<br> Ing.XXX XXXXXXXX předseda finančního výboru XXXXX XXXXXXXXXX předsedkyně kontrolního výboru Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX člen zastupitelstva obce
<br> Bc.Martin Kóhler člen zastupitelstva obce
<br> XXXXX XXXXXXXX člen zastupitelstva obce
<br> Ustavující zasedání nově zvoleného ZO bylo 29.10.2018:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Ing.XXX XXXXXXXX místostarosta obce
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX předseda finančního výboru Žaneta Brablík Himrová předsedkyně kontrolního výboru Ing.XXXXXX XXXXXX člen zastupitelstva obce
<br> Mgr.XXXXX XXXXX člen zastupitelstva obce
<br> XXXXX XXXXXXX DiS.členka zastupitelstva obce
<br> Počet zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 : 10x
<br> V roce 2018 pracovaly výbory a komise: finanční výbor a kontrolní výbor
<br> Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2018:
<br> 1/2010 o místním poplatku ze psů
<br> 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
<br> 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 5/2012 stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 1/2015 o stanovení systému
<br> shromažďování,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
<br> 1/2016 Nařízení * Tržní řád 1/2017 o nočním klidu 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání odstraňování komunálních odpadů 4/2018 Nařízení o vyhlášení záměru zadat Zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Olomouckého kraje
<br> Obec Bukovany je členem: - Svazek obcí Bystrovany a Bukovany - Mikroregion Bystřička
<br> Pojištění majetku obce: Kooperativa,pojišťovna a.s.Praha
<br> Zpracování agendy obce: Veškerá agenda obce je zprac...
prezkum-hospodareni-obce-za-rok-2018.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/64012/2018/OKI7540 Počet listů: ? Č.j.: KUOK 9954/2019 Počet stran: 7 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2018,|č 00576263
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 8.11.2018 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 7.2.2019 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolnim úkonem,jimž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Bukovany za rok 2018 dne 10.10.2018.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolnich zjištěních dne 7.2.2019 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Bukovany Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX kontrolor: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.42012004 Sb.a 5 4 zákona č.255/20128b <.>,o kontrole (kontrolni řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2018 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420í2004 Sb.) <.>
<...
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018.pdf
Licence.“ DTEZ _,XCRGBZUC/ZNTV(01012018/01012018)
<br> Obec Bukovany
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00576263 název Obec Bukovany ulice,č.p.Bukovany 5? obec Bukovany PSČ.pošta 772 00 Kontaktní údaje telefon 585351394 fax 585351394 e-mail obec©bukovany.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vlí.Vyúčtování finančních vztahu k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu íX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem UČR© GORBíC© spol.sr.0.strana 1 f 9
<br> 31.12.201814h 7m47s— '
<br> Licence: D1 EZ
<br> mNĚNÍ ŘoZĚJČTuĚÉJMÚ
<br> XCRGBZUC !ZNT (01012013701012018)
<br> Text Schválenýrrorzpocet Rozpočet po změnách * Škutečnosf Daňové příjmy 7 654 800,00 8 642 530.00 8 708 293,33 Nedaňové příjmy 304 650,00 331 975,00 311 028,89 Kapitálové příjmy 233 680.00 598 680,00 598 680,00 Přijaté transfery 159 587,00 437 395,00 437 395,00 Přijmy celkem 8 352 717,00 10 010 580,00 10 055 397,22 ooo-Hr Eris položek ore odvérErého a druhového tride—m rozpočtové skladby ' _ _ _ ŠM 32,533 __ Rozpočet pti—změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 800 000,00 1 895 361,50 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 50 000,00 50 031,08 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 170 000.00 171 580,08 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 650 000,00 1 650 000,00 1 624 044,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 300,00 102 030,00 102 030,00 0000 1211 vý...
fin-2-12.pdf
Licence: DlEZ ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: Hana Cenklova Datum zpracování: 08.02.2019 Čas zpracování: 10h27m55s Strana: 1 IČO: 00576263
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX X Č X
<br> _ XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bukovany
<br> 1.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1.600.000,00 1.800.000,00 1.895.361,50 118,46 105,30 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 50.000,00 50.000,00 50.031,08 100,06 100,06 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 150.000,00 170.000,00 171.580,08 114,39 100,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.650.000,00 1.650.000,00 1.624.044,72 98,43 98,43 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70.300,00 102.030,00 102.030,00 145,14 100,00 0000 1211 výnosy z daně z přidané hodnoty 3.300.000,00 4.000.000,00 3.995.907,78 121,09 99,90 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 18.000,00 17.202,90 ******* 95,57 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.& odstr.kom 330.000,00 338.000,00 336.770,00 102,05 99.64 0000 1341 Poplatek ze psů 17.000,00 17.000,00 15.300,00 90,00 90,00 ? 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67 66,67 0000 1361 Správní poplatky 5.000,00 6.000,00 5.820,00 97,00 97,00 0000 1381 Daň z hazardních her 32.000,00 42.000,00 46.580,62 145,56 110,91 0000 1382 zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 8.000,00 8.000,00 29,82 0,37 0,37 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 440.000,00 440.000,00 446.634,83 101,51 101,51 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 25.887,00 55.887,00 55.887,00 215,89...

Načteno

edesky.cz/d/2749222

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz