« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Hlavní výkres

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hlavní výkres
r>
<br> M
<br> ÍO
<br> "» A
<br> testy
<br> Horní Slivno %
<br> Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> S
<br> L 735/7 730/7
<br> 0
<br> JL 750
<br> JL
<br> P)
<br> Lazy
<br> ??!
<br> ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br> podle 5 14 odst.2 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br> správní orgán,který vydal Změnu č.1:
<br> pořadové číslo poslední změny: 1
<br> datum nabytí účinnosti Změny č.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> pořizovatel:
<br> podpis a otisk úředního razítka:
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo obce Horní Slivno
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX referent oddělení územního plánování
<br> LEGENDA
<br> XXX
<br> stav návrh
<br> HRANICE RESENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> SILNICE III.TŘÍDY
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> il
<br> HRANICE BIOCENTER
<br> HRANICE BIOKORIDORÚ
<br> PLOCHY s ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽITÍ
<br> stabilizované plochy plochy změn
<br> HHHHI HHĚHHHHĚHHHĚ
<br> BYDLENÍ v bytových domech
<br> BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ hřbitovy
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
<br> drobná a řemeslná výroba
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba
<br> ZELEN na veřejných prostranstvích
<br> ZELEN na veřejných prostranstvích - specifická
<br> ZELEN soukromá a vyhrazená
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁRSKÉ
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
<br> PLOCHY PŘÍRODNÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Význam indexů funkcí zastoupených
<br> v plochách smíšených nezastavěného území: : p= přírodní
<br> z= zemědělská
<br> |= lesnická
<br> v= vodohospodářská
<br> HORNÍ SLIVNO - ÚZEMNÍ PLÁN ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č.1
<br> vedoucí projektant :
<br> spolupráce:
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2748054

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz