« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy stanovení úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou.PDF
MEstskv tiad Dvri r Kr6rov6 nad Larbem
ndmdsti T.G.Masaryka 3g,s44 17 Dv0r Krdlov6 nad Labem
<br> odbor dopravy a silnidniho hospoddistvf
<br> e.1.: VUOr-oDp/8727-2}tg/bru 3542s_2078
Spis.a skart.znak: 280.3.1
Podet piiloh: O
Podet list0 piiloh: O
VaSe d.j.:
<br> Vyiizuje: Lenka Br0novd,DiS <.>
Telefon: 499 318 135
E-mail: brunova.lenka@mudk.cz
<br> Datum: 23.OI.2Ofg
<br> Ozndmeni velejnou vyhl6skou
<br> Opatieni obecn6 povahy
stanoveni ripravy provozu
<br> Mdstskri riiad Dv0r Kriilov6 nad Labem,odbor dopravy a silnidniho hospoddistvi,jako piisluin,i
100 Sb <.>,o provozu na pozemnich kornunikacich a o
<br> jen zdkona) na zdklad6 ustanoveni $ 77 odst.1
<br> Doubravice,zast.pov6ienlim starostou
Policie eeskd republiky,Krajsk6ho iedit
Trutnov,dopravniho inspektordtu,dj.:
posouzeni podn6tu v souladu s ustanovenim $ 77 or
silnidnim provozu,ve smyslu ustanoveni s 77 odst.5 zdkona a vyhldiky i.2g4/2o1ssb <.>,vydal
<br> stanoveni trval6 mistni ripravy provozu
<br> na mistni komunikaci pozemku p.E.25/t v k.(.Zilesi u Dvora Krilov6 nad Labrenn k ip.14spoiivajici ve zmEnd textu dodatkov6 tabulky do lravni znatky E13 na,<,> Mimo povolenf oU,<,> <.>
Instalace nov6ho znadeni:
<br> E13,<,> dod.tab -,<,> Mimo povolenim OU,<,>
<br> Dfivod: stanoveni dopravniho znadeni zamezuiici vjezd tEikich vozidel na mistni komunikaci,kter6nenistavebnd upravena na takovli provoz
<br> Osoba (organizace) odpovEdni zai6dn6 provedeni ripravy:
starosta obce Miloi ValdSek,nar.1'4.03.L959,obec Doubravice,la 005go7s9,tel.604 2ot Bg7 <.>
<br> Obec Doubravice
re oos8o7s9
Doubravice i.p.155
544 5L DOUBRAVICE
<br> MEsto Dv0r Krdlov6 nad Labem
ndmEstiT.G.Masaryka 38
544 17 Dv0r Krdlovd nad Labem
<br> BANKovNI spolEN[:
dsoa,a.s <.>,Dv|jr Krdlov6 n.L
e.!.787s1o6t4/o3oo
<br> Tel.: 499 318 1L1
Faxi 499 32O 777
<br> epodatelna @mudk.c?
www.mudk.cz
<br> lci 00277879
D5: mu5b26c
<br>
<br> M U DK-ODp/87 27 _2079 / br u 33 42s _2078
<br> DalSi podminky pro osazeni mistni f pravy provozu:
1) Dopravni znadeni poiaduj...

Načteno

edesky.cz/d/2734166

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz