« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Pojistná smlouva č. 7720938660 dodatek 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pojistná smlouva č. 7720938660 dodatek 2
& _ Kooperatlva VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č.7720938660 Úsek pojištěni hospodářských rizik Kooperativa pejišt'ovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8,Pobřežní 665/21,PSČ 186 00,Česká republika IČO: A7116617 zapsana v obchodnim rejstřiku u Městskeho soudu v Praze,sp,zn,B 1897 (dale jen „pojistitel'Ú zastoupeny na zakladě zmocněni niže podepsanynii osobami Pracowště: Kooperativa pojistovna,a.s.y Vienna Insurance Group Praha 8,Pobřcžn1665/21,PSČ 186 00,tel 956 421 111,fax 956 449 000 Městská část Praha - Lipence se sídlem K obci 47,Praha-Lipence,PSČ: 155 31 IČO: 002411.31 (dale jen „pojistniki') zastoupeny/jednajiCi: Michalem Popkern.starostou Korespondenčni adresa pojistnika je totožna s vyše uvedenou adresou pojistnikal uzavn'au ve smyslu zakona &.89/2012 Sb„ občanskeho zakoniku,tento dodatek,ktery spolu s vyše uvedenou pojistnou smlouv0u,pojistny'mi podrmnkarni pojistitele a přilohami na ktere se pojistna smlouva (ve zneni tohoto dodatku) odvolava,tvoři nedilny celek,VyŠe uvedena pojistna smlouva (včetne vy'se uvedenych udaju o vyše uvedenych subjektech) se měni takto * : A.Smluvni strany vyše uvedene pojistne smlouvy se dohodly,že timto dodatkem se pojistna doba dle teto pOJIStnC smlouvy prodlužuje o jeden pojistny rok,tj.o dobu od 01.11.2017 do 31.10.2018.B.Clanek III (Vyše a zpusob placeni pojistneho) nově zni: Článek III.Výše a způsob placeni pojistného 1.Pojistne je sjednáno jako bezne.POjistne obdobi je dvanactimesični.POjistne za pojistne obdobi od 01.11.2017 do 31.10.2018 Čini 17.000; Kč.2.Pojistne za pojistne obdobi od 01.11.2017 do 31.10.2018 ve vysi17.000,- Kč je splatne k datu 31.01.2018.3.Pojistnik je povinen uhradit pOjistne v uvedene vysi na učet pojistitele č.ú.2226222/0800,variabilni symbol: 7720938660.C.Clanek Vl.(Prohlaseni pajistnika) nově ZHl' Článek VI.Prohlášení pojistnika 1.Pojistnik potvrzuje že před uzavrenim tohoto dodatku mu byly oznameny informace vsouladu s ustanovenim Š 2760 obcanskeho zakoni...

Načteno

edesky.cz/d/2729188

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz