« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Pojistná smlouva č. 8603256959

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pojistná smlouva č. 8603256959
& (\ a') umlulumullujjjl VIENNA INSURANCE GROUP [] |||||lllllllllllllllllllllllll 256955" Pojistná smlouva č.8603256959 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce — OS 8 Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežni665/21,18600 Praha 8,Ceska republika ICO: Z+7116617 zapsana v obchodnim rejstříku u Městského soudu v Praze,sp.zn.8 1897 (dále jen „pojistitel") Městská část Praha - Lipence Zastoupena: starosta obce,XXXXXX XXXXX ICO: XXXXXXXX se sídlem: K obci XX,XXXXX Praha Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla Prostredky elektronické komunikace: e-rnail: mulipence©tiscalicz (dále jen „pojistník ') uzaviraji podle zakona (.89/2012 5b <.>,občanský zakonik,v platném zněni,tuto poustnou smlouvu (dále jen „smlouva“),která spolu s pojistnými podmínkami poustitele uvedenými v článku 1.této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoři nedilný celek.Y'r-31 86C3256359 moops Dun/u was; ul 'liďgdna "u zs OL.gum oso;,ČLÁNEK 1.Uvodní ustanovení 1 Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění,ustanovení pojistné smlouvy a následující pOjistne podmínky — Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-lOO/1A(„VPP"),* Zvláštní pojistné podmínky pro pOjištěni odpovědnosti zastupitelu obce P-666/14 („ZPP"),2.Doba trváni pojištění Počátek pojištění: 29.010.2018 Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku.Pojištění se prodlužuje o další p0jistný rok,pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pOjistného roku,že na dalším trvání pouštění nemá zájem V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pOjístného roku,pro který je tato lhůta dodržena,Pojištění však zanikne nejpozději 28.04.2021I po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.Sjednává se retroaktivní krytí v dále uvedeném rozsahu: Pojistitel poskytne pOj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz