« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Pojistná smlouva č. 8603418935

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pojistná smlouva č. 8603418935
áá,<.> Kooperatlva.-.VIENNA INSURANCE GROUP ' I'h A$POZADAVKYB$283C5001399201+5D$8603418935 ČÍSLO pojistné smLouvy 8603418935 Dodatek NI ze dne Poznámka získateLe 14.6.2018 15:36 Dlouhá &.Kooperaflva VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č.8603418935 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8,Česká republika IČ: 47116617,zapsané V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,sp.zn.B 1897 (dále jen "pojistitel") Městská část Praha Lipence Zastoupená: XXXXX XXXXXX.starosta IČO: XXXXXXXX „ se sídlem / bydlištěm: K Obci 47,155 00 Praha 5 Lipence,Ceská republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.tel.: XXXXX e-mail: XXXXX (dále jen "pojistník") uzavírají podle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění.tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"),která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými V článku 1.této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.Strana 1 (celkem 13),PDF,8603418935,ČLÁNEK 1.Uvodní ustanovení 1.Pojistník je zároveň pojištěným.2.Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech: právním předpisem ze dne 1.1.1981 3.Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění,ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu a dále: P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu 4.Doba trvání pojištění Počátek pojištění: 28.4.2018 Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku.Pojištění se prodlužuje o d...

Načteno

edesky.cz/d/2729186

Meta

Územní plánování   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz