« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Smlouva LTM stavební s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva LTM stavební s.r.o.
Příkazní smlouva
<br> uzavřená podle § 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku <,>
<br> 1 Příkazce:
<br> Nazev:
<br> Sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Statutární zastupce:
<br> Kontaktní osoba:
<br> Bankovní spojení:
<br> Email:
<br> TEL:
<br> 2.Příkazník:
<br> Nazev:
<br> Síleí
<br> lČ:
<br> DIČ:
<br> Jednahct
<br> Bankovní spojení
<br> E-mail:
<br> MOB
<br> v platném znění
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Městská část Praha-Lipence
<br> K Obci 47‘ 155 31 Praha Lipence
<br> 002 41 431
<br> C200241431
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Česka Spořitelna,a.s.<.> č.u.:_
<br> mu.lipence@tisca|i.cz
<br> 257 921 167
<br> LTM stavebni s.r.o <.>
<br> Boženy Jandlově 2132/3,143 00 Praha 4 — Modřany
<br> 045 96 188
<br> CZO4596188
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Raiffeisenbank a.s.<.> č.0 :_
<br> Itmstavebni seznam.cz
<br> (společně také jako „smluvní strany“) <.>
<br> Smluvní strany se dohodly na uzavření nasledující smlouvy:
<br> II.Předmět smlouvy
<br> Příkazce je investorem stavby „Přístavba zakladni Školy v Praze-Lipencích“ (dále jen
<br> „stavba“).Stavba bude realizována dle dokumentace s názvem „Přístavba základní Školy v
<br> Praze-Lipencích“,vypracované společností City Work s.ro.<.> datum zpracovaní 3/2017 (dále
<br> jen.<.> PD") <.>
<br> Příkaznik se touto smlouvou zavazuje.že vrozsahu dojednaněm vtěto smlouvě a za
<br> podmínek v ní uvedených vykona pro příkazce nasledující činnosti:
<br> a činnost technickeho dozoru stavebníka (dále jen „TDS") <,>
<br> b,činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen,<,> BOZP")
<br> Účelem teto smlouvy je splnění zakonne povinnosti příkazce,kterou je zajištění výkonu
<br> činnosti TDS nad prováděním stavby dle zákona č,183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění k řadně přípravě,průběhu a dokončení
<br> stavby,dodržení rozpočtových nakladu stavby a předpokládaných termínů její realizace
<br>
<br>
<br> a jejiho předáni a převzetí a dále ...

Načteno

edesky.cz/d/2729184

Meta

Stavby   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz