« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Smlouva o dílo-Black Label s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo-Black Label s.r.o.
BlAcK Black Label s.r.o.Levského 3195/31 Praha 12,Modřany tel.: 777 843 267 e-mail: ínfoúíiblack-labelLZ SMLOUVA o DÍLO uzavřena v souladu s ustanovením 51724 až 51788 a 52586 až 52635 zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb.o právu autorském.o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zakonu (autorský zákonu č.smlouvy 2018.<.> Č.<.> “Š';.ZÍ.%'.<.>.;.<.>.<.>.Bankovní spojení: KB Praha 1 - Hradčany Cu.% Evidovaný v OR vedenem u Městského soudu v Praze v odd] u.v oz a 1 83 IC : 289 91 621 DlC: CZ 289 91 621 Strana l Blue“ Black Label s.r.o.Levského 3195/31 Praha 12 - Modřany tel.: 777 843 267 e-mail: info©black-label.cz ČL.1 - SMLUVNÍ STRANY Tato smlouva se uzavírá mezi: Městskou částí Praha Lipence se sídlem K Obci 47,155 31 Praha-Lipence IČO: 00241431,DIČ: czooz41431 tel.257921167 e-mail: mu.lípence©tiscali.cz bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.:_ zastoupená Michalem Popkem,starostou městské Části ve věcech technických bude jednat Ing.XXXXXXXX XXXXX - jakožto objednatelem a společností Black Label,s.r.o.Urbánkova 3365/57 143 00 Praha 12 - Modřany 1c'o: 289 91 621 DIČ: cz 289 91 621 bankovní spojení: KB Praha 1 » Hradčany číslo účtu:_ plátce DPH zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C,vložka 158 383 zastoupenou: lng.Radovanem Bušovským tel.: 777 843 267 - jakožto zhotovitelem Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy výpisem z obchodního rejstříku (viz.příloha smlouvy).Uvedení zástupci obou stran prohlašují.že podle stanov.společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.ČL.2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ 2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat (na základě podkladu uvedených v Čl.ó a za podmínek v této smlouvě stanovených) architektonickou studii a dále pak projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby formou jedno...

Načteno

edesky.cz/d/2729183

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz