« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.1/2018
Obecně závazná vyhláškaobceJankovice
<br> č.1/2018
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Jankovice se na svém zasedání dne 17.1 2018 usneslo
usnesením č.1/2018 vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o
místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“) a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Jankovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona o místních poplatcích2
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla <,>
<br>
1 § 14 odst.3 zákona o místních poplatcích
2Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí
a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalýpobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na územíČeské republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochranapodle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinnýdům,ve kterých
není hlášena k pobytu žádná ...

Načteno

edesky.cz/d/2724583

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz