« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 8.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 8.2.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 8.2.2019 od 19.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX <,>
XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX,Bc.Veronika Exnerová <.>
<br> Nepřítomni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Návrh výše poplatku za svoz TKO pro rok 2019
<br> 2.Návrh projednání zrušení některých OZV
<br> 3.Schválení OZV navýšení ceny svozu TKO 2019
<br> 4.Schválení OZV „vodovod Votuz 2019“
<br> 5.Seznámení s rozpočtovým opatřením
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuze
8.Návrh/ usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
17.1.2019.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br>
<br> [2]
<br> 2.Starosta předkládá zastupitelům návrh navýšení ceny za svoz TKO
pro rok 2019 na cenu Kč 550,--
K tomuto navýšení byla vypracována OZV 1/2019,která bude přílohou tohoto
zápisu a předložena k projednání v dalším bodě <.>
<br> Poplatky za svoz TKO budou vybírány od XXXXXX do května XXXX <.>
<br> ZO návrh navýšení ceny za svoz TKO schvaluje <.>
Hlasování: Pro – 6 hlasů,tj.100%
<br> 3.Starosta předkládá zastupitelům návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů <.>
V 18.16 se dostavil Ing.XXXX XXXXXX.V tomto bodě se nebude účastnit
hlasování <.>
<br> Zastupitelé schvalují OZV č.1/2019
Hlasování: Pro – 6 hlasů,tj.100%
<br> 4.Starosta předkládá zastupitelům návrh OZV č.2/2019,kterou se ruší OZV
č.2/2017,která stanovuje cenu vodného za odběr vody z obecního vodovodu
pro oblast Boháňka-Votuz ze dne 24.1.2017 <.>
Od tohoto bodu se účastní hlasování Ing.XXXX XXXXXX <.>
<br> Zastupitelé schvalují OZV č.X/XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2722126

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz