« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kamenná 4a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Signex_-_Kamenna_4.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0062988/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0062988/2019 Ing.Lang /542174217 18.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-23245-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 5.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Kamenná podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro stavbu (realizace půdní vestavby) před objektem Kamenná 4a <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a do...
Kamenna_4a_-_stavba_pudni_vestavby.pdf
B
30
<br> Z2
<br> B
30 Z2
<br> 14,0
<br> 3 <,>
8
<br> 2,02,0
<br> 2 <,>
0
<br> 2 <,>
0
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín:
/
<br> E1
3/
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
S P
<br> OV
OL
<br> EN
ÍM
<br> ST
AV
<br> BY
/
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín:
/
<br> E1
3/
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
S P
<br> OV
OL
<br> EN
ÍM
<br> ST
AV
<br> BY
/
<br> E8
c
<br> B
29
<br> A6
bA1
<br> 5
<br> A
6b
<br> A
15
<br> Z4
d
<br> C4
b
<br> Z2 Sv
ìt
<br> lo
<br> C4a
Z2Svìtlo
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Kamenná è.o.4
Realizace pùdní vestavby
<br> Kamenná Kamenná
<br> Ví
de
<br> òs
ká
<br> Zábor vozovky a chodníku
<br> 1
<br> è.o.190014
26.1.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> è.j.: MMB /2019 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> BXX-osadit X dní pøedem
<br> zábor vozovky 2x14m
<br> zábor chodníku 1,7x14m
<br> v d
en
<br> re
ali
<br> za
ce
<br> od
str
<br> an
it
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> A
12a
<br> A1
2a
<br>
Stránka 1
<br> 2019-02-18T09:37:30+0100
Ing.XXXXXX XXXX XaXdcXXXXaXfdedXXXdXXXXXcXXXfXeXbXXXXXeX

Načteno

edesky.cz/d/2719511

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz