« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 Římskokatolická farnost Hněvošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.3/2019
<br> o poskytnutl ucelové dotace z rozpočtu Obce Hněvošice
<br> L SMLUVNÍ STRANY
<br> 1.Obec Hněvošice se sídlem Hněvošice,Opavská 170,PSČ: 747 35 |Č:00300071 bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava číslo účtu : 1842406319/0800 zastoupena Josefem Kremserem,starostou obce
<br> — dále jen „poskytovatel podpory"
<br> 2.Římskokatolická farnost Hněvošice se sídlem Cihelní 92,747 35 Hněvošice |Č:47810432 DIČ: CZ47810432 bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu : 1841722379/0800 zastoupena P.Mgr.Jánem Bujňákem,administrátorem
<br> - dále jen „příjemce podpory“
<br> II.PŘEDMĚT SMLOUVY 1.Poskytovatel podpory se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci podpory podle dále sjednaných podmínek účelově určenou podporu a příjemce podpory se zavazuje podporu přijmout a užítiv souladu s jejím účelovým určením <.>
<br>.|||.; VÝŠE DOTACE 1.Poskytovatel podpory podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou podporu z rozpočtu Obce Hněvošice,schválenou zastupitelstvem obce na svém zasedání čŘŽfťý/Ě/Ídne.<.>.<.> Ž:.Ě.<.> —.Ěf./9 ; peněžní prostředky ve výši 50 000,- Kč slovy : padesáttisíc korun českých (dále jen „podpora")
<br> a příjemce podpory tuto podporu přijímá.2.Podpora lse poskytuje jako účelová a příjemce podporyji smí použít výhradně k úcelu uvedenému v článku IV.této smlouvy <.>
<br> IV <.>
<br> ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE
<br> Příjemce podporyje povinen dotaci použít výhradně k tomuto účelu : - restaurování křtitelnice se sousoším Ježíše XXXXXX s Janem Křtitelem - restaurování obrazu Boha Otce a obrazu sv.XXXX s Pannou Marií - digitalizace kostela Sv.XXXXX a XXXXX
<br> V <.>
<br> způsoa ÚHRADY PODPORY
<br> Podpora bude poskytnuta po předchozí domluvě hotovostně z pokladny obecního úřadu či bezhotovostně na účet příjemce do 30 dnů od podepsánítéto smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Vl <.>
<br> VYÚČTOVÁNÍ PODPORY Příjemce podporyje povinen předložit poskytovateli podpory vyúčtování poskytnuté podpory nejpozději ve lhůtě...

Načteno

edesky.cz/d/2718561


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz