« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - OZV 1/2019 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

olesna-ozv-c.-1-2019-mp-po-upravach-.doc
OBEC Olešná
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 <,>
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 13.2.2019 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I <.>
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Olešná zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů <,>
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt <,>
c) poplatek z ubytovací kapacity <,>
d) poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> ČÁST II <.>
POPLATEK ZE PSŮ
Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Olešná <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br> Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci <.>
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
Čl.4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do ...

Načteno

edesky.cz/d/2715625


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz