« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - FK Rtyně nad Bílinou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva FK Rtyně 2019 GDPR.pdf
~-~qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~v \ IBA' - 1 0
<br> (O í1'l': ~;i Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
ť r "'za~ v ná v souladu s § 159 a násl.zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> / 'Nt N v.pisů a se zákonem Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších právních předpisů
<br> Obec Rtyně nad Bílinou
se sídlem Rtyně nad Bílinou čp.34,417 62 Rtyně nad Bílinou
IČO: 00266574
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka pobočka Teplice
<br> číslo účtu: 4622501/0100
zastoupené: starostou obce Jaroslavem Liškou
<br> ( d á l e j e n " p o s k y t o v a t e l " n a s t r a n ě j e d n é )
<br> a
<br> FK Rtyně nad Bílinou z.s <.>
se sídlem Rtyně nad Bílinou č.p.145,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> IČO: 62787381
<br> DIČ:
bankovní spojení:
<br> číslo :
zastoupený: předsedou
<br> (dále j e n " p ř í j e m c e " n a s t r a n ě d r u h é )
<br> uzavírají tuto
<br> smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
<br> Článek I <.>
<br> Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne
6.2.2019 neinvestiční dotaci ve výši Kč 130000,- (slovy:- sto třicet tisíc korun českých),která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce <.>
<br> Článek II <.>
<br> Doba použitelnosti
Příjemce se zavazuje vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejdéle do 15.12.2019 <.>
<br> Článek III <.>
<br> Financování
1.Dotace je přidělena za účelem finanční podpory činnosti příjemce <.>
2.Dotace je poskytnuta účelově a lze jí použít takto:
<br> >na činnost FK Rtyně nad Bílinou
3.Dotace bude odeslána po podepsání smlouvy o dotaci oběma smluvními stranami na
<br> bankovní účet příjemce <.>
4.Uznatelný náklad: vyhovuje zásadám efektivnosti,účelnosti a hospodárnosti
<br> Článek IV <.>
Práva a povinnosti
<br> Příjemce prohlašuje,že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem,pro který byla dotace poskytnuta <.>
<br>
<br> b) Předat poskytovateli písemné v...

Načteno

edesky.cz/d/2708539


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz