« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 SDH Hněvošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.6/2019 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Hněvošice
<br> L SMLUVNÍ STRANY
<br> 1.Obec Hněvošice se sídlem Hněvošice,Opavská 170,PSČ: 747 35 |Č:00300071 bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava číslo účtu : 1842406319/0800 zastoupena Josefem Kremserem,starostou obce
<br> - dále jen „poskytovatel podpory"
<br> 2.Sbor dobrovolných hasičů Hněvošice se sídlem Hněvošice IČ:66738628 bankovníspojení: Komerční banka číslo účtu : 115-1549960257/0100 zastoupena P.Josefem Kremserem,starostou SDH
<br> - dále jen „příjemce podpory"
<br> II.PŘEDMĚTSNHOUVY 1.Poskytovatel podpory se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci podpory podle dále sjednaných podmínek účelově určenou podporu a příjemce podpory se zavazuje podporu přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením <.>
<br> III.VÝŠEDOTACE 1.Poskytovatel podpory podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou podporu z XXX očtu Obce Hněvošice,schválenou zastupitelstvem obce na svém zasedání CÚŽ'ďŽ/ŽWÍdnet/ŽW/f peněžní prostředky ve výši 50 000,- Kč slovy : padesáttisíc korun českých (dále jen „podpora")
<br> a příjemce podpory tuto podporu přijímá.2.Podpora se poskytuje jako účelová a příjemce podporyji smí použít výhradně k účelu uvedenému v článku IV.této smlouvy <.>
<br> IV <.>
<br> ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE Příjemce podporyje povinen dotaci použít výhradně k tomuto účelu : - na nákup drobného,dlouhodobého materiálu a potřeb pro SDH Hněvošice.V.ZPÚSOB ÚHRADY PODPORY Podpora bude poskytnuta po předchozí domluvě hotovostně z pokladny obecního úřadu či bezhotovostně na účet příjemce do 30 dnů od podepsánítéto smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Vl <.>
<br> VYÚČTOVÁNÍ PODPORY Příjemce podporyje povinen předložit poskytovateli podpory vyúčtování poskytnuté podpory nejpozději ve lhůtě do 31.12.2019.<.> Vyúčtováním dotace se rozumí veškeré předložené doklady s uznatelnými náklady,dle účelového určení dotace podle bodu IV.Uznatelným nákladem je náklad,který vznikl v období od...

Načteno

edesky.cz/d/2708208


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz