« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019 TJ Sokol Hněvošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.2/2019
<br> llv
<br> o poskytnutl ucelové dotace z rozpočtu Obce Hněvošice
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br>.Obec Hněvošice
<br> se sídlem Hněvošice,Opavská 170,PSČ: 747 35
<br> IČ: 00300071
<br> bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava číslo účtu : 1842406319/0800
<br> zastoupena Josefem Kremserem,starostou obce
<br> — dále jen „poskytovatel podpory“ a
<br>.Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Hněvošice,X.X <.>
<br> se sídlem Opavská 242,747 35 Hněvošice
<br> IČ:47813695
<br> bankovní spojení : Poštovní spořitelna a.s <.>
<br> číslo účtu : 236599400/0300
<br> zastoupena P.Ing.Stanislavem Hartmannem,předsedou TJ
<br> - dále jen „příjemce podpory"
<br> II.PŘEDMĚT SMLOUVY Poskytovatel podpory se tou-.o smlouvou zavazuje poskytnout příjemci podpory podle dále sjednaných podmínek účelově určenou podporu a příjemce podpory se zavazuje podporu přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením <.>
<br> III <.>
<br> VÝŠE DOTACE Poskytovatel podpory podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou podporu z rozpočtu Obce Hněvošice,schválenou zastupitelstvem obce na svém zasedání čo?/ýš/ZQfdnequ/ý
<br> peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč slovy : stotisíc korun českých (dále jen „podpora“)
<br> a příjemce podpory tuto podporu přijímá.Podpora se poskytuje jako účelová a příjemce podporyji smí použít výhradně k účelu uvedenému v článku IV.této smlouvy <.>
<br> IV <.>
<br> ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE
<br> Příjemce podporyje povinen dotaci použít výhradně k tomuto účelu :
<br> - zajištění chodu spolku,pořádaní akcí,údržbu a opravy budov a celého sportovního areálu.Dále budou finanční prostředky použity na zabezpečení fungování mládežnických fotbalových mužstev a mužstva mužů,úhradu energií a vody,popřípadě k nákupu nové sekačky <.>
<br> V.ZPÚSOB ÚHRADY PODPORY Podpora bude poskytnuta po předchozí domluvě hotovostně z pokladny obecního úřadu či bezhotovostně na účet příjemce do 30 dnů od podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Vl <.>
<br> VYÚ...

Načteno

edesky.cz/d/2708207


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz