« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 8 do 10 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 8 do 10 hod
[y [a Doom
<br> OZNAMENI’Q PLANOVANEM PI'zERuéENI'
DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele distribuéni soustavy spoleénosti 0E2 Distribuce,a.5 <.>,si Vés dovolujeme podle § 25 odst.5 zékona é.458/2000 5b <.>,v platném znéni <,>
timto zpflsohem informovat o plénovaném pieruéeni dodévky elektFiny:
<br>
<br> DATUM 19.02.2019 OD 8:00 hod.DO 10:00 hod <.>
<br> OBEC / MiSTNi CAST
<br> Karle
<br> ULICE / DOTCENA LOKALITA / DOPLNUJiCi POZNAMKY
<br> Karle+PLATi v MiSTE VYLEPENi OZNAMENi
<br> Upozornéni: Provozovatelé vyroben elektfiny jsou povinni zajistit pferuéeni doda’vky elektfiny z vyrobny do vypnutého L'Jseku distribuéni soustavy <.>
<br>
<br> Pferuéenl' dodavky elektflny se uskuteéni v souladu s ustanovenl'mi § 25 odst.3 pism.c) bod 5 a pism.d) bod 6 zakona 61 458/2000 Sb.(energeticky zékon).v platném znéni‘
z dL‘lvodu provédém’ planovanych praci na zafizeni distrfibuénl' soustavy,a to v nezbytné nutne’m rozsahu s ohtedem na zékaznfky.V této souvislosti si Va’s dovolujeme
zérovefi upozornit,ie dotéené zaiizeni distribuéni soustavy je nutné i v této dobé povaiovat za zafizeni pod napétim,a proto Vés iéda’me o dodrieni véech
zésad b'ezpeénosti a provedeni opatl‘eni potFebnych k zamezeni pfipadnfich §kod na zdravi a majetku <.>
<br> Déku‘jeme Vém za pochopeni <.>
CEZ Dis‘ribuce.a.s <.>
<br> Dééin - Déém \V—Podmokly.Tameka 874/8‘ PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC (2224729035
spo‘eénost zapsana v obcp,rertfiku Vedeném Kralska soudem v Usn nad Labem,59 Zn.B 2145
bezplama’ komaktm hnka CEZ Dlsmbuce: 800 850 860 (hlaéem' poruch,dwsmbucm poiadavky‘ mfo]
<br> erman.mfokfic‘cezdlsmbucecz | www.cezdxstrlbuce‘cz
<br> S K U P l NA C EZ www.cezdistribuce.cz/odstavky kontaktni linka 800 850 860

Načteno

edesky.cz/d/2706943

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz